นายแพทย์ จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขณะนี้ มีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) และปริมณฑล ทำให้ศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยนั้นมีความแออัด ขณะเดียวกัน ได้มีหลายจังหวัดทั้งโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ประกาศรับผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษาให้กลับมารักษาตามภูมิลำเนาของตนหรือต่างพื้นที่ได้

ดังนั้น สปสช. กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) วางระบบการนำส่งผู้ติดเชื้อ โควิด-19 กลับไปรักษาที่ภูมิลำเนา เพื่อให้การขนส่งผู้ป่วยเป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรค ลดการแพร่กระจายเชื้อระหว่างทาง โดยได้ประสานกับกระทรวงกลาโหม กรมการขนส่งทหารบก กระทรวงคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เพื่อร่วมวางแผนการเดินทางและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

 

 

เงื่อนไขผู้ป่วย โควิด-19 จะเดินทางกลับไปรักษาตามภูมิลำเนา

 • ต้องเป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย (สีเขียว)
 • ผู้ป่วยจะต้องมีอาการคงที่ สามารถเดินทางได้
 • จังหวัดปลายทางยินยอมรับกลับ ตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด

สปสช. จะรับผิดชอบประสานงานกับ สธ. สพฉ. กองทัพบก กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนส่งกลับที่มีความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย พร้อมมีเจ้าหน้าที่วิดีโอคอลให้คำปรึกษาระหว่างการเดินทางด้วย

นพ. จเด็จ กล่าวว่า ผู้ป่วย โควิด-19 ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ที่มีความประสงค์ต้องการเดินทางกลับไปรักษาตามภูมิลำเนา สามารถแจ้งความจำนง โดยลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ CRM DCI https://crmdci.nhso.go.th/ เพื่อแก้ปัญหาปริมาณ สายด่วน 1330 มีการใช้งานจำนวนมาก ผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ต้องรอนาน จึงได้เปิดช่องทางลงทะเบียนทางเว็บไซต์ดังกล่าว เพื่อให้แจ้งความจำนงแทน ซึ่งที่ผ่านมา สปสช. ได้ส่งผู้ติดเชื้อ โควิด-19 กลับไปรักษาที่ภูมิลำเนาแล้วประมาณกว่า 1,000 ราย

 

วิธีลงทะเบียนเดินทางกลับไปรักษาตามภูมิลำเนา

 • เข้าเว็บไซต์ CRM DCI https://crmdci.nhso.go.th/
 • กรอกแบบฟอร์มกรณีผู้ป่วยต้องการขอกลับภูมิลำเนา

 

 

โปรดเตรียมข้อมูล (* จำเป็นต้องระบุ)

 1. หมายเลข (บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทางไทย Passport) *
 2. ชื่อ - นามสกุล * เพศ * อายุ *
 3. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ *
 4. ที่อยู่ปัจจุบัน *
 5. เบอร์โทรผู้ป่วย *
 6. อาการป่วย ณ ปัจจุบัน *
 7. วันที่พร้อมเดินทาง *
 8. ที่อยู่ที่ต้องการเดินทางกลับ *

 

สปสช., โควิด-19, ลงทะเบียน, crmdci.nhso.go.th, ผู้ป่วย, รักษาตามภูมิลำเนา

 

ทั้งนี้ ในส่วนของโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ที่ดำเนินการจัดให้มีรถพยาบาล หรือหากโรงพยาบาลไม่สามารถนำรถมารับผู้ป่วย สามารถใช้รถอาสาสมัคร รถมูลนิธิ ที่มีความแข็งแรง ปลอดภัย โดยโรงพยาบาลเป็นผู้เบิกค่ารับส่งต่อกับ สปสช. ได้เช่นเดียวกัน โดยอัตราการจ่ายค่าพาหนะรับส่งต่อผู้ป่วย ระยะทางไปกลับ ไม่เกิน 50 กิโลเมตร จ่ายชดเชยตามจริงไม่เกิน 500 บาท , ระยะทางไปกลับ มากกว่า 50 กิโลเมตร จ่ายชดเชยเริ่มต้น 500 บาท และจ่ายชดเชยเพิ่มกิโลเมตรละ 4 บาท นอกจากนี้ ยังมีค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) รวมทั้งค่าทำความสะอาดฆ่าเชื้อพาหนะ โดยจ่ายตามจริงไม่เกิน 3,700 บาทต่อครั้งที่มีการรับส่งต่อผู้ป่วย

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง