23 กรกฎาคม 2564 ที่ ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค COVID-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม ว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกคำสั่ง ที่ 89/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราว เนื่องจากเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 เป็นคณะทำงานจัดบูธของมูลนิธินิมิตใหม่ (New vision foundation) จำนวน 6 ราย จากการสอบสวนโรคทราบว่า บุคคลกลุ่มดังกล่าวเดินทางมาจากจังหวัดระยอง เข้าพักที่อาคารเออร์เบิน เฮ้าส์ 195 (Urban House 195) ตั้งอยู่เลขที่ 195 หมู่ที่ 7 ถนนเชียงใหม่ - หางดง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กำหนด

 

 

ต่อมา วันที่ 22 กรกฎาคม พบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 จำนวน 4 คน ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อ โควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรปิดอาคารเออร์เบิน เฮ้าส์ 195 (Urban House 195) เป็นการชั่วคราว เป็นเวลา 14 วัน โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่ง ดังนี้

  1. ให้ปิดอาคารเออร์เบิน เฮ้าส์ 195 (Urban House 195) ตั้งอยู่เลขที่ 195 หมู่ที่ 7 ถนนเชียงใหม่ - หางดง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน
  2. ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในอาคารเออร์เบิน เฮ้าส์ 195 (Urban House 195) โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค
  3. ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองเชียงใหม่ ดำเนินการจัดระเบียบ ระบบและควบคุมติดตามผู้ที่เดินทางเข้า - ออกสถานที่ตามข้อ 1 และดำเนินการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ดังกล่าว
  4. ให้นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองเชียงใหม่ และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอเมืองเชียงใหม่ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2564

 

โควิด-19, เชียงใหม่, มูลนิธินิมิตใหม่, New vision foundation, เออร์เบิน เฮ้าส์ 195, Urban House 195, ติดเชื้อ

โควิด-19, เชียงใหม่, มูลนิธินิมิตใหม่, New vision foundation, เออร์เบิน เฮ้าส์ 195, Urban House 195, ติดเชื้อ

โควิด-19, เชียงใหม่, มูลนิธินิมิตใหม่, New vision foundation, เออร์เบิน เฮ้าส์ 195, Urban House 195, ติดเชื้อ

โควิด-19, เชียงใหม่, มูลนิธินิมิตใหม่, New vision foundation, เออร์เบิน เฮ้าส์ 195, Urban House 195, ติดเชื้อ

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง