เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คําพิพากษาให้จําเลยทั้งสองล้มละลายและกําหนดนัดไต่สวนจําเลยทั้งสองโดยเปิดเผย ณ ศาลจังหวัดชัยภูมิ ความว่า คดีหมายเลขแดงที่ ล.4939/2560 ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย 6 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ด้วยคดีเรื่องนี้ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษา เมื่อวันที่ 4 มกราคม ๒๕๖๔ ให้ นายอนันต์ธนา ดามาพงษ์ ที่ 1 นางอรุณี ดามาพงษ์ ที่ 2 จำเลย ล้มละลาย ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

ผู้ล้มละลายที่ 1 เลขประจำตัวประชาชน ... ไม่ปรากฏอาชีพ มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 77 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ผู้ล้มละลายที่ 2 เลขประจำตัวประชาชน ... ไม่ปรากฏอาชีพ มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

 

 

อนึ่ง ศาลล้มละลายกลางได้กำหนดนัดไต่สวนจำเลยทั้งสองโดยเปิดเผย ณ ศาลจังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา

เจ้าหนี้ที่ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้แล้ว มีสิทธิไปฟังการไต่สวนและซักถามจำเลยทั้งสองที่ศาลได้หรือจะมอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้หนึ่งผู้ใดไปแทนก็ได้

ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564

สรวงสุดา คงนคร เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

 

ล้มละลาย, ราชกิจจานุเบกษา, อนันต์ธนา ดามาพงษ์, อรุณี ดามาพงษ์

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง