11 มิถุนายน 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานครว่าด้วยการห้ามหยุดห้ามจอดรถทุกชนิด ในถนนและซอย พ.ศ. 2564 ความว่า ด้วยปัจจุบันในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความเจริญก้าวหน้าและมีจำนวนยานพาหนะที่สัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เส้นทางคมนาคมบางเส้นทางมีสภาพการจราจรเปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดปัญหาการจราจร และไม่ปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางการจราจร จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการจราจรในปัจจุบัน

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 (38) และมาตรา 139 (2) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 38 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน และคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 524/2562 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 แต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เป็นหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร จึงได้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานครว่าด้วยการห้ามหยุดห้ามจอดรถทุกชนิด ในถนนและซอย พ.ศ. 2564”

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ 3 ความใน 5.1 ของข้อ 5 แห่งข้อบังคับกองบัญชาการตำรวจนครบาล ว่าด้วยการห้ามหยุด ห้ามจอดรถ และห้ามเลี้ยวขวา ในถนนและซอยบางตอนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2537 ให้ยกเลิกการใช้บังคับเฉพาะซอยอารีย์สัมพันธ์ 4 , 5 และ 6

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน 3.1 ของข้อ 3 แห่งข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามหยุดห้ามจอดรถทุกชนิด ในถนนหรือซอยต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550

ข้อ 5 ห้ามหยุด หรือจอดรถทุกชนิด ในถนนและซอย ดังต่อไปนี้

5.1 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 3 ทั้งสองฝั่ง ตลอดเวลา

5.2 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 4 ทั้งสองฝั่ง ตลอดเวลา

5.3 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 5 ทั้งสองฝั่ง ตลอดเวลา

5.4 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 6 ทั้งสองฝั่ง ตลอดเวลา

ข้อ 6 ห้ามจอด รถทุกชนิด ในถนนและซอย ดังต่อไปนี้

6.1 ถนนศรีวรา ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่เวลา 06.00 นาฬิกา ถึงเวลา 09.00 นาฬิกา และเวลา 16.00 นาฬิกา ถึงเวลา 19.00 นาฬิกา

6.2 ถนนอินทราภรณ์ ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่เวลา 06.00 นาฬิกา ถึงเวลา 09.00 นาฬิกา และเวลา 16.00 นาฬิกา ถึงเวลา 19.00 นาฬิกา

6.3 ซอยรามคำแหง 53 ตั้งแต่เชิงสะพานข้ามคลองแสนแสบถึงสามแยกซอยรามคำแหง 53 ตัดซอยลาดพร้าว 112 ทั้งสองฝั่ง ตลอดเวลา

6.4 ซอยรามคำแหง 53 แยก 1 ทั้งสองฝั่ง ตลอดเวลา

ข้อ 7 ข้อบังคับนี้มิให้ใช้บังคับกับรถที่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรหรือเจ้าพนักงานจราจร

ข้อ 8 นับตั้งแต่วัน เวลา ที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิก ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ คำสั่งใด ที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

พลตำรวจโท ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล

หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร

ราชกิจจานุเบกษา, ห้ามหยุด, จอดรถ, ถนน, ซอย

ราชกิจจานุเบกษา, ห้ามหยุด, จอดรถ, ถนน, ซอย