จากสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน ยังต้องเผชิญกับโรคเชื้อไวรัสโควิด19 ซึ่งได้แพร่กระจายไปหลายจังหวัด และยังเจอโควิดมากกว่า 1สายพันธุ์ สายพันธุ์อังกฤษ สายพันธุ์อินเดีย ทำให้หลากหลายร้านค้าต้องปิดตัวเพราะไม่สามารถแบกภาระหนี้สินได้ ประชาชนก็ต่างผวาและเครียดเป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันในไทยได้มีการรับฉีดวัคซีนแล้ว ในล่าสุดการฉีดไปแล้ว 5,107,069 โดส แบ่งเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 3,672,372 โดส และเข็มที่ 2 จำนวน 1,434,697 โดส

ทางเพจศูนย์ข้อมูล COVID-19 ได้เผยว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เรื่องแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 อนุญาตให้ 5 หน่วยงานได้แก่ กรมควบคุมโรค  องค์การเภสัชกรรม สถาบันวัคซีนแห่งชาติ สภากาชาดไทย และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  สามารถดำเนินการจัดหา สั่ง หรือนำเข้าวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 อย่างเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วและทั่วถึง  โดยหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 มาให้บริการ แก่ประชาชนในพื้นที่ ให้จัดหาจาก 5 หน่วยงานข้างต้นได้ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งการฉีดวัคซีน เป็นการช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสนี้ขึ้นมา ช่วยป้องกันการติดเชื้อหากได้รับเชื้อในอนาคต แต่ต้องใช้เวลาระยะหนึ่งหลังฉีดวัคซีนร่างกายจึงจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้ อย่างไรก็ตามการฉีดวัคซีนยังคงสามารถติดเชื้อได้ เพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันตัวเองอย่างเข้ม หมั่นล้างมือบ่อยๆ และสวมหน้ากากอนามัย
 

ขอบคุณ ศูนย์ข้อมูล COVID-19