สถานการณ์โรคโควิด-19 ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ประเทศไทยพบจำนวนผู้ติดเชื้อวันนี้ 4,887 ราย ซึ่งจำนวนดังกล่าวเป็นการติดเชื้อจากเรือนจำ 2,835 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อวันนี้สะสมอยู่ที่ 93,794 ราย (สะสมระลอกใหม่ เม.ย. 64,891 ราย)  รักษาหาย 1,572 รวม 60,615 ราย เสียชีวิตเพิ่มวันนี้ 32 รายรวม 518 ราย
 

ทั้งนี้จำนวนผู้เสียชีวิตทั้ง 32 ราย พบว่าส่วนใหญ่มาจากโรคประจำตัวทั้งสิ้น โดยอันดับแรกยังคงเป็น โรความดันโลหิตสูง ,เบาหวาน ,ไขมันในเลือดสูง, ไตเรื้อรัง , โรคหัวใจ เป็นต้น 

ซึ่งทาง ศบค.ได้มีการอธิบายเพิ่มเติมด้วยการจัดอันดับโรคประจำตัว 7 อันดับ ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงในการทำให้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด มีดังนี้ 

1.โรคความดันโลหิตสูง 73%
2.โรคเบาหวาน 55%
3.โรคไขมันในเลือดสูง 30%
4.โรคไตเรื้อรัง 17%
5.โรคหัวใจ 13%
6.โรคอ้วน 8%
7.โรคปอด 8%

จัดอันดับ 7  โรคประจำตัว เสี่ยงเสียชีวิตจากโควิด  โดย 2 อันดับสุดท้ายเสี่ยงเท่าๆกัน