(5 พ.ค.2564) มติ ครม.อนุมัติมาตรการช่วยเหลือประชาชนลดค่าน้ำ ค่าไฟ หรือมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ซึ่งตามมาตรการเดิมที่ได้ดำเนินการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และ มีนาคม 2564 ที่ผ่านมาและต่อเนื่องถึงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ดังนี้

 

 

ค่าไฟ 

 

1.ประเภทบ้านอยู่อาศัยใช้ไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน ใช้ฟรี 90 หน่วยแรก

 

2.ประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วย/เดือน ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า สำหรับหน่วยการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ ใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริง

 

กรณีหน่วยการใช้ไฟฟ้ามากกว่าใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ ดังนี้ 

 

- สําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วย/เดือน คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564

 

- ผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 500 หน่วย/เดือนแต่ไม่เกิน 5,000 หน่วย/เดือน ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้า ใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 ในอัตราร้อยละ 50

 

- ผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 2,000 หน่วย ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 บวกด้วยหน่วย การใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 ในอัตราร้อยละ 70 โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

3.ประเภทกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ใช้ฟรี 50 หน่วยแรก

 

ทั้งนี้ สำหรับมาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้าสําหรับบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก กําหนดให้ดําเนินการเป็นระยะเวลา 6 เดือน สําหรับใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าประจําเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2564

 

 

ค่าน้ำ

 

ค่าน้ำประปาลด 10% เฉพาะบ้านอยู่อาศัยกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) บิล พ.ค.–มิ.ย.2564