ศูนย์ข้อมูล COVID-19 เผยตัวเลขจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ล่าสุด ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. - 4 พ.ค.2564 ซึ่งได้ทำการฉีดไปแล้วรวม 1,573,075 โดสใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ

 

 

 

- จำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 อยู่ที่ 1,150,564 คน คิดเป็น 1.74% 

 

- จำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็มครบตามเกณฑ์ อยู่ที่ 422,511 คน คิดเป็น 0.64%

 

ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ฉีดในช่วงแรกท่มีวัคซีนจำกัด คือ 1.บุคลากรทางการแพทย์ / สาธารณสุข และ อสม. , 2.เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่มีโอกาสพบหรือสัมผัสผู้ป่วย , 3.ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป  , 4.บุคคลที่มีโรคประจำตัว , 5.ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง

 

 

 

เปิดตัวเลขจำนวนผู้ได้รับวัคซีนโควิด-19 ล่าสุด (28 ก.พ. - 4 พ.ค. 2564)