นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ได้ออกคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ 2796/2564 ลงวันที่ 3 พ.ค.64  เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 40)

ตามที่ได้มีคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กำหนดมาตรการสำหรับการทำกิจกรรมต่าง ๆ และสั่งปิดสถานที่บางประเภทที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ไว้เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีให้ขยายเป็นวงกว้าง ไปแล้ว นั้น

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานียังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระจายตัวไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงสัมพันธ์กับสถานบันเทิง กิจกรรมรวมกลุ่ม งานเลี้ยงสังสรรค์ และแพร่กระจายไปในกลุ่มผู้สัมผัสในครอบครัว กลุ่มเพื่อน สถานที่ทำงาน ซึ่งจากการสอบสวนโรคในระยะที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการ หรือผู้ที่อยู่ในระหว่างการกักกันตัวเองเพื่อสังเกตอาการเข้าไปใช้บริการในสถานที่บางประเภทและมีกิจการหรือกิจกรรมบางประเภทที่เป็นสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรค จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดมาตรการอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดังกล่าว 
ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 และข้อ 7 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548(ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ข้อ 5 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 ประกอบกับมาตรา 22 มาตรา 34 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 จึงมีคำสั่ง ดังนี้

ข้อ 1 มาตรการควบคุมทั่วไป
ก. ห้ามประชาชนรวมกลุ่มตั้งแต่สองคนขึ้นไป ร่วมวงสังสรรค์ ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเคหสถาน ที่พำนัก หรือสถานที่อื่นใด
ข. ในการจัดกิจกรรมหรืองานต่าง ๆ ห้ามมีให้มีการจัดเลี้ยงอาหารหรือมีการร่วมวงรับประทานอาหาร เว้นแต่เป็นอาหารบรรจุกล่องหรือลักษณะอื่นใดที่สามารถรับประทานใต้เพียงคนเดียวหรือนำกลับไปรับประทานที่อื่นได้

ข้อ 2 มาตรการควบคุมกิจการหรือกิจกรรม
ก. ควบคุมกิจการ ดังนี้
- ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มและบริโภคภายในร้านได้ไม่เกินเวลา 21.00 นาฬิกา โดยผู้ให้บริการต้องมีมาตรการดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีการคัดกรองอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าร้าน มีเจลหรือแอลกอฮอล์ ล้างมือ การกำหนดจุดยืนรอคิวชำระเงิน โดยให้กำหนดระยะห่างอย่างน้อยคนละหนึ่งเมตร
(2)ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดผิวสัมผัสของสถานที่ก่อน
ให้เปิดบริการ และทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
(3) ให้ผู้ประกอบการ ลูกจ้าง ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก
ผ้าด้วยทุกครั้ง
(4) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด และลดเวลาในการทำกิจกรรม
ให้สั้นลงหรือเท่าที่จำเป็น
 

สุราษฎร์ฯประกาศด่วน  ห้ามตั้งวงเหล้า 2 คนขึ้นไป  เริ่มวันนี้

สุราษฎร์ฯประกาศด่วน  ห้ามตั้งวงเหล้า 2 คนขึ้นไป  เริ่มวันนี้

สุราษฎร์ฯประกาศด่วน  ห้ามตั้งวงเหล้า 2 คนขึ้นไป  เริ่มวันนี้