นาย อรรถพล ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน  บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) และร่างหนังสือชี้ชวน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 53.25 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท/หุ้น คิดเป็น 23.15% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยมี บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 
 

            สีเดลต้า ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ 53.25 ล้านหุ้น เข้าตลาด mai 

            นาย อรรถพล ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท สีเดลต้า จำกัด(มหาชน)

นายอรรถพล กล่าวต่อว่า สำหรับบริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร (Decorative Paint) โดยแบ่งเป็น สีคุณภาพพิเศษ สีคุณภาพสูง และสีคุณภาพคุ้มค่า ซึ่งมีกลุ่มลูกค้า ได้แก่ ผู้รับเหมาและช่างทาสี เจ้าของที่พักอาศัย และเจ้าของโครงการทั้งภาครัฐและเอกชนโดยมีการจำหน่ายสินค้าผ่านร้านโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) ร้านค้าปลีก (Retail) และงานโครงการ (Project) โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุนในการสร้างโรงงาน, ซื้อเครื่องผสมสี, เป็นเงินทุนในการทำระบบ ERP, เป็นเงินทุนสร้างห้อง LAB และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

 ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุนในการสร้างโรงงาน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาและออกแบบ โดยบริษัทจะใช้โรงงานสุวินทวงศ์เป็นโรงงานผลิตแห่งใหม่, ซื้อเครื่องผสมสี 440 เครื่องในปี 66-68, เป็นเงินทุนในการทำระบบ ERP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุมภายใน และการสื่อสารในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้สามารถติดตามหรือตรวจสอบข้อมูลด้านวัตถุดิบ สินค้าคงคลัง และการผลิตได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้น จะใช้เป็นเงินทุนสร้างห้องแล็บใหม่ที่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยครบครัน

 ณ วันที่ 31 ธ.ค.63 บริษัท มีทุนจดทะเบียนจำนวน 230,000,000 บาท และเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 176,750,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 176,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วเต็มจำนวน สำหรับปี 61 - 63 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสุทธิ 486.5 ล้านบาท 547 ล้านบาท และ 559.6 ล้านบาท ตามลำดับ

การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายสุทธิมีสาเหตุหลักมาจากการปรับกลยุทธ์การขายสินค้า การเพิ่มจำนวนร้านคู่ค้าผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายทั้ง Modern Trade Modern Retail และร้านค้าปลีก การเริ่มผลิตและจำหน่ายสี SEFCO ในเดือนตุลาคม 61 รวมไปถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หลายรายการ

 อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 รายของกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการที่เหลือหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย