29 เมษายน 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ที่นายกรัฐมนตรีกำหนด ตามประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมาย เป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 3) ความว่า ตามที่ได้มีประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 เพื่อโอนบรรดาอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตามกฎหมาย หรือที่เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายหรือที่มีอยู่ตามกฎหมาย จำนวน 31 ฉบับ โอนมาเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราว นั้น

นายกรัฐมนตรีจึงกำหนดหลักเกณฑ์การใช้อำนาจหน้าที่เพื่อให้ส่วนราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวดำเนินการ ดังต่อไปนี้

อ่านข่าว - ราชกิจจานุเบกษา 6 ข้อกำหนด ข้อปฏิบัติควบคุมโควิด-19 ระบาด เข้มข้นกว่าเดิม

ข้อ 1 การโอนอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเหล่านี้หมายถึง การโอนอำนาจหน้าที่เฉพาะที่เป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตามกฎหมาย หรือที่เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย หรือที่มีอยู่ตามกฎหมายเท่านั้น โดยมิได้โอนอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามกฎหมายเหล่านั้นมาเป็นของนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการตามกฎหมายจึงดำเนินการต่อไปได้ตามปกติ

ข้อ 2 ให้หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา หรือเป็นประธานคณะกรรมการตามกฎหมาย คงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามปกติ เว้นแต่มีกรณีใดที่นายกรัฐมนตรีจะเข้าดำเนินการเองหรือมีประกาศหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ข้อ 3 ให้หน่วยงานตามกฎหมายดังกล่าว รายงานปัญหา อุปสรรค และวิธีแก้ปัญหาเสนอนายกรัฐมนตรี หรือ ศบค. ทราบทุกครั้งที่มีกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือประชาชนควรทราบเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) หน้ากากอนามัย

(2) เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคโควิด-19

(3) ยา เช่น ฟาวิพิราเวียร์

(4) การยื่นเรื่องขออนุญาต การขอขึ้นทะเบียน การนำเข้า การจัดหา การประสาน หรือติดต่อกับต่างประเทศ และการจัดสรรวัคซีนที่เกี่ยวกับโรคโควิด-19

(5) ออกซิเจนที่ใช้ทางการแพทย์

(6) เตียงผู้ป่วยหนักในสถานพยาบาล การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม

(7) การรับแจ้งเหตุเกี่ยวกับผู้ป่วย การอำนวยความสะดวกและการบริการขนย้ายลำเลียงผู้ป่วย

(8) การควบคุมเส้นทางคมนาคม ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ข้อ 4 ในกรณีที่เห็นสมควร นายกรัฐมนตรีอาจสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายดังกล่าวปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้หรือรับบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี