นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน   โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ​หรือ ศบค.รายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้เผยทิศทางตัวเลขยังพุ่ง โดยนายกมีการเรียกประชุม ผู้ที่เกี่ยวข้อง ข้อสรุปประกาศที่จะออกช่วงบ่ายวันนี้ ที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก มีการแจ้งในที่ระชุม ออกข้อกำหนดตามความมาตรา 9 จะมีผลในคืนนี้หลังเที่ยงคืน 

โดยรายละเอียด มีดังนี้

1.การปิดสถานบริการที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีการติดเชื้อ และพื้นที่เสี่ยง ทั้งหมด 41 จังหวัด อย่างน้อย 14 วัน 

- สำหรับสถานบริการตามวรรค 1 ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดอื่น ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการดำเนินการตามกฎหมาย พิจารณาสั่งปิดสถานที่นั้นเป็นการชั่วคราวได้ ถ้ามีการติดเชื้อเพิ่มเติมมากขึ้น

2.คือการพิจารณผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรกร ซึ่งแต่ละพื้นที่ มีความแตกต่างกัน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด ให้เสนอต่อ ศบค.ชุดเล็ก พิจารณาผ่อนคลายมาตรการได้

3.ให้มีมาตรการป้องกันโรคและจัดระเบียบให้อำนาจเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคง เพิ่มความเข้มงวด เข้าตรวจสถานที่ กิจการ หรือ กิจกรรมนั้นๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไข เงื่อนเวลา