วันที่ 7 เมษายน 2564 ทางด้าน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกประกาศมาตรการ ของคณะกรรมการโควิด-19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ฉบับที่ 10/2564

ด้วยวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2564 คณะกรรมการโควิด-19 จุฬาฯ ได้รับแจ้งจากสำนักบริหารกิจการ
นิสิตจุฬ ฯ ว่ามีนิสิต 2 ราย จากคณะรัฐศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 (COVID-19) แล้วปรากฎผลเป็นบวก และขณะนี้นิสิตทั้ง 2 รายได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว
เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันมิให้เชื้อโรคโควิด-19 แพร่กระจายเป็นวงกว้าง คณะกรรมการโควิด-
19 จึงกำหนดมาตรการเพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ปิดสถานที่ส่วนกลางที่นิสิตคนดังกล่าวใช้ทำกิจกรรม เพื่อฆ่าเชื้อและทำความสะอาดตามมาตรฐาน
ทางสาธารณสุข

2. ติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับนิสิตคนดังกล่าวให้เข้ามารับการตรวจคัดกรองที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่ง
จุฬาๆ โดยเร็วที่สุด เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ตรวจหาเชื้อ และให้คำแนะนำที่เหมาะสมต่อไป

3. ขอให้นิสิตและบุคลากร จุฬาฯ ที่สงสัยว่าตนติดเชื้อโรคโควิด=19 จากนิสิตคนดังกล่าวหรือไม่ เข้าไป ประเมินความเสี่ยงด้วยการทำแบบคัดกรองออนไลน์ได้ที่ http://okkcovid19.bangkok.go.th/ หากเป็นกลุ่ม เสี่ยงสูง ให้ติดต่อเข้ารับการตรวจ ณ ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ โดยด่วนที่โทร

0-2218-0568 หรือสาย ด่วนโทร. 09-1761-0988

4. เตรียมความพร้อมด้านการตรวจ การรักษาพยาบาล และสถานที่พักชั่วคราว (CU V Care) สำหรับ นิสิตและบุคลากรจุฬาฯ ที่เข้าเกณฑ์ต้องเฝ้าระวังหรือสอบสวนโรคตามความเห็นของแพทย์

5. ด้านการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานนั้นยังคงให้ดำเนินการตามประกาศจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เรื่อง การเปิดสถานที่ทำการ การเปิดสถานที่ทำการ การจัดการเรียนการสอน และการ
ปฏิบัติงาน ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง (ดูรายละเอียดได้ที่
https://www.chula.ac.th/news/439911) คณะกรรมการโควิด-19 จุฬาฯ ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้นิสิตและบุคลากรจุฬาฯ ที่ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และขอเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัย ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดต่อไป โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง สอบวัดอุณหภูมิ ลงทะเบียน แอปพลิเคชันหมอชนะ และล้างมือบ่อยๆ หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม คณะกรรมการโควิด-19 จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปผ่านทาง https://www.chula.ac.th/covid-191 หัวข้อ "ข่าวสาร COVID-19"

ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564

คณะกรรมการโควิด-19