นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ​หรือ ศบค. พูดถึงวัคซีนโควิด-19 ซิโนแวค (Sinovac) ที่มีกำหนดถึงไทยพรุ่งนี้ (24 ก.พ.2564) จำนวน 200,000 โด๊ส พร้อมระเบียบวาระแผนกระจายวัคซีน กลุ่มเป้าหมาย และจำนวนวัคซีนที่กระจายลงพื้นที่จังหวัดต่างๆ 

 

 

ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายการให้วัคซีนโควิด-19 ซิโนแวค (Sinovac) จะแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

 

ระยะที่ 1 เมื่อมีวัคซีนปริมาณจำกัด 

1.บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ทั้งภาครัฐและเอกชน

2.บุคคลที่มีโรคประจำตัว 

3.ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 

4.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย

 

ระยะที่ 2 เมื่อมีวัคซีนมากขึ้นและเพียงพอ

1.กลุ่มเป้าหมายในระยะที่ 1 

2.บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นๆ ที่นอกเหนือจากด่านหน้า 

3.ผู้ประกอบอาชีพภาคการท่องเที่ยว เช่น พนักงานโรงแรม สถานบันเทิง มัคคุเทศน์ นักกีฬา 

4.ผู้เดินทางระหว่างประเทศ เช่น นักบิน ลูกเรือ นักธุรกิจระหว่างประเทศ

5.ประชาชนทั่วไป

6.นักการทูต เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ นักธุรกิจต่างชาติ คนต่างชาติพำนักระยะยาว

7.แรงงานในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ

 

เปิดแผนกระจายวัคซีนโควิดซิโนแวค 2 แสนโด๊สแรกกระจายให้ 13 จังหวัด ที่ไหนได้บ้างเช็กเลย

 

เปิดแผนกระจายวัคซีนโควิดซิโนแวค 2 แสนโด๊สแรกกระจายให้ 13 จังหวัด ที่ไหนได้บ้างเช็กเลย

 

แผนกระจายวัคซีนโควิด-19 ซิโนแวค (Sinovac) จำนวน 200,000 โด๊สแรก กระจายให้กลุ่มเป้าหมายใน 13 จังหวัด ดังนี้ 

 

1.พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด คือ จ.สมุทรสาคร จำนวน 70,000 โด๊ส แบ่งเป็น บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า 8,000 โด๊ส , เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย 6,000 โด๊ส , ประชาชน ผู้ที่มีโรคประจำตัว 46,000 โด๊ส ประชาชนทั่วไปและแรงงาน 10,000 โด๊ส 

 

 

 

 

 

2.พื้นที่ควบคุม 

 

2.1 กทม. (ฝั่งตะวันตก) จำนวน 66,000 โด๊ส แบ่งเป็น บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า 12,400 โด๊ส , เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย 1,600 โด๊ส , ประชาชน ผู้ที่มีโรคประจำตัว 47,000 โด๊ส ประชาชนทั่วไปและแรงงาน 5,000 โด๊ส

 

2.2 ปทุมธานี จำนวน 8,000 โด๊ส แบ่งเป็น บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า 3,000 โด๊ส , เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย 2,000 โด๊ส , ประชาชน ผู้ที่มีโรคประจำตัว 2,000 โด๊ส ประชาชนทั่วไปและแรงงาน 1,000 โด๊ส

 

2.3 นนทบุรี จำนวน 6,000 โด๊ส แบ่งเป็น บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า 2,000 โด๊ส , เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย 1,000 โด๊ส , ประชาชน ผู้ที่มีโรคประจำตัว 2,000 โด๊ส ประชาชนทั่วไปและแรงงาน 1,000 โด๊ส

 

2.4 สมุทรปราการ จำนวน 6,000 โด๊ส แบ่งเป็น บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า 2,000 โด๊ส , เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย 1,000 โด๊ส , ประชาชน ผู้ที่มีโรคประจำตัว 2,000 โด๊ส ประชาชนทั่วไปและแรงงาน 1,000 โด๊ส

 

2.5 ตาก (อ.แม่สอด) จำนวน 5,000 โด๊ส แบ่งเป็น บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า 3,000 โด๊ส , เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย 2,000 โด๊ส , ประชาชน ผู้ที่มีโรคประจำตัว 0 ประชาชนทั่วไปและแรงงาน 0

 

2.6 นครปฐม จำนวน 3,500 โด๊ส แบ่งเป็น บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า 2,500 โด๊ส , เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย 1,000 โด๊ส , ประชาชน ผู้ที่มีโรคประจำตัว 0 ประชาชนทั่วไปและแรงงาน 0

 

2.7 สมุทรสงคราม จำนวน 2,000 โด๊ส แบ่งเป็น บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า 1,500 โด๊ส , เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย 500 โด๊ส , ประชาชน ผู้ที่มีโรคประจำตัว 0 ประชาชนทั่วไปและแรงงาน 0

 

2.8 ราชบุรี จำนวน 2,500 โด๊ส แบ่งเป็น บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า 2,000 โด๊ส , เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย 500 โด๊ส , ประชาชน ผู้ที่มีโรคประจำตัว 0 ประชาชนทั่วไปและแรงงาน 0

 

หมายเหตุ ฉีดกลุ่มเป้าหมายเข็ม 1 เข็ม 2 ห่างกัน 2-3 สัปดาห์ และสำรอง 16,300 โด๊ส สำหรับควบคุมการระบาดและฉีดให้บุคลากรในโรงพยาบาลที่รักษาผู้ป่วยโควิด-19 

 

3.พื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม 

 

3.1 ชลบุรี จำนวน 4,700 โด๊ส 

 

3.2 ภูเก็ต จำนวน 4,000 โด๊ส

 

3.3 สุราษฎร์ธานี (อ.เกาะสมุย) จำนวน 2,500 โด๊ส

 

3.4 เชียงใหม่ 3,500 โด๊ส 

 

โดยทั้งหมดนั้นมอบหมายให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาจัดสรรจำนวนวัคซีนให้แต่ละกลุ่มเป้าหมายตามสถานการณ์และบริบทของพื้นที่