19 กุมภาพันธ์ 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 7 นาย ดังนี้

1. ว่าที่ พันโท ชลากร วัฒน์ธนนันท์ เป็น พันโท

2. ว่าที่ พันตรี วรัฏฐา อริยา เป็น พันตรี

3. ว่าที่ พันตรีหญิง กรองทอง สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันตรีหญิง

4. ว่าที่ พันตรีหญิง เยาวมาลัย ชุมภู เป็น พันตรีหญิง

5. ว่าที่ ร้อยเอก ฤทัย วัชรจ่ารูญ เป็น ร้อยเอก

6. ว่าที่ ร้อยเอกหญิง เบญจรงค์ เทพนิมิต เป็น ร้อยเอกหญิง

7. ว่าที่ ร้อยโท มนตรี กุณะ เป็น ร้อยโท

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 2 ลำดับที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563 ลำดับที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พุทธศักราช 2563 ลำดับที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563 และลำดับที่ 6 ถึงลำดับที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม พุทธศักราช 2563

ประกาศ ณ วันที 19 มกราคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบรมราชโองการ, ราชกิจจานุเบกษา, ข่าว, ข่าววันนี้, คมชัดลึก, พันตรีหญิง กรองทอง สิริวชิรภักดิ์, สิริวชิรภักดิ์