ข่าว

"บิ๊กป้อม" นั่งหัวโต๊ะ ถก คปช. เดินหน้าแผนดูแลป่าไม้ แก้ปัญหาลักลอบตัดไมั

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"บิ๊กป้อม" ประชุมร่วม "ทส." คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ (คปช.) เดินหน้าแผนพัฒนาป่าไม้ พร้อมเห็นชอบ ไม้กฤษณา ไม้เทียนทะเล เป็นไม้หวงห้าม แก้ปัญหาลักลอบตัด

29 ม.ค.64 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป่าไม้แห่งชาติ (คปช.) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา  10.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล ผ่านระบบ VDO conference โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองประธาน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการและเลขานุการ และอธิบดีกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ รวมทั้งมีกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม 

                   \"บิ๊กป้อม\" นั่งหัวโต๊ะ ถก คปช. เดินหน้าแผนดูแลป่าไม้  แก้ปัญหาลักลอบตัดไมั

                  \"บิ๊กป้อม\" นั่งหัวโต๊ะ ถก คปช. เดินหน้าแผนดูแลป่าไม้  แก้ปัญหาลักลอบตัดไมั

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการศึกษาของคณะอนุกรรมการศึกษารายละเอียดและผลกระทบเกี่ยวกับการส่งออกไม้สักสวนป่าและไม้พะยูง และได้ให้ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ เพื่อให้หน่วยงานดำเนินการต่อไป ที่ประชุมฯ ยังได้พิจารณาเกี่ยวกับร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ซึ่งถ่ายทอดเชื่อมโยงจากบทบัญญัติของนโยบายป่าไม้แห่งชาติ โดยผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนแล้ว เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทของหน่วยงานต่างๆ เป็นแนวทางปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามที่นโยบายป่าไม้แห่งชาติกำหนดไว้ รวมทั้งได้เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับ..) พ.ศ. … ซึ่งกำหนดให้ไม้กฤษณาเป็นไม้หวงห้าม ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา และกำหนดให้ไม้เทียนทะเลเป็นไม้หวงห้าม ประเภท ข. ไม้หวงห้ามพิเศษ อันเป็นการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้กฤษณาและไม้เทียนทะเลที่ขึ้นตามป่าธรรมชาติ และปกปักษ์รักษาไม้กฤษณาและไม้เทียนทะเลให้คงอยู่ 

                   \"บิ๊กป้อม\" นั่งหัวโต๊ะ ถก คปช. เดินหน้าแผนดูแลป่าไม้  แก้ปัญหาลักลอบตัดไมั

นอกจากนี้ในการประชุมยังมีการนำเสนอให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับประกาศของกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิเพื่อให้ไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินดังกล่าวไม่เป็นไม้หวงห้าม พ.ศ. 2563 ซึ่งทำให้ไม้ที่ปลูกขึ้นบนที่ดิน สปก. และมีหลักฐาน ส.ป.ก. 4-01 ส.ป.ก. 4-01 ก  ส.ป.ก. 4-01 ข ส.ป.ก. 4-01 ค  ส.ป.ก. 4-01 ช  ให้ถือว่าไม่เป็นไม้หวงห้าม ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป โดยในการพิจารณาที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกต ของคณะกรรมการฯ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับดำเนินการต่อไป ผลของประกาศดังกล่าวจะทำให้ราษฎรที่ครอบครองที่ดิน ส.ป.ก. ประมาณ 35 ล้านไร่ จำนวนประชาชนประมาณ 2 ล้านราย สามารถตัดหรือโค่นไม้ รวมถึงแปรรูปไม้ หรือมีไม้ไว้ในครอบครองจากไม้ที่ปลูกในที่ดินดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่อีกต่อไป 

                          \"บิ๊กป้อม\" นั่งหัวโต๊ะ ถก คปช. เดินหน้าแผนดูแลป่าไม้  แก้ปัญหาลักลอบตัดไมั

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ