โครงการเราชนะคือโครงการที่สนับสนุนเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพ จำนวนไม่เกิน 7,000 บาท ระยะเวลาโครงการเริ่มตั้งแต่ 29 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2564 สำหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาในโครงการ "เราชนะ" แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ 1.ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  2.ผู้เข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่ง" ผู้เข้าร่วมโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" 3.กลุ่มที่ไม่เคยได้รับสิทธิ (ไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล)  

อ่านข่าว : เช็กได้เลย "เราชนะ" 7,000 บาท เข้าช่องทางไหน วันไหนบ้าง 

สำหรับคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ตามโครงการ "เราชนะ" 

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ

2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ทั้งที่มีคุณสมบัติครบ และไม่ครบตามเงื่อนไขการได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ

3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐให้หมายความถึงหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561

4. ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ

5. ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

6. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

7. ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด.

ทั้งนี้พบว่ากลุ่มที่จะต้องลงทะเบียนออนไลน์ใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com มีแค่กลุ่มเดียวเท่านั้น นั่นก็คือกลุ่มที่ 3 มีรายละเอียดดังนี้

1.ผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่ง หรือ เราเที่ยวด้วยกันมาก่อน
2.ประกอบอาชีพอิสระ เช่น พ่อค้า แม่ค้า วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ขับรถส่งอาหาร เป็นต้น 
3. ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 39 และมาตรา 40
4.ผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562)
5.ผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 300,000 บาท ในปีภาษี 2562

โดยในวันที่ 29 มกราคม 2564 โครงการ เราชนะ จะเปิดให้กลุ่มที่ 3 ได้ลงทะเบียนเป็นวันแรกผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 23.00 น. สามารถลงทะเบียนได้ไปจนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่มีการจำกัดจำนวนสิทธิ์ในการลงทะเบียน หลังจากลงทะเบียนสำเร็จแล้ว รอตรวจสอบสิทธิผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com อีกครั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 

สำหรับกลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์  www.เราชนะ.com คือ กลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 รอรับเงิน 7,000 บาทได้เลย

ผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่ 1 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องเข้ามาลงทะเบียนใหม่ รอทางรัฐบาลโอนเงินเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เลย โดยเงินจะเข้าวันแรกในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ และจะได้เงินในทุกๆวันศุกร์ของสัปดาห์ 

ผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่ 2 คือกลุ่มที่เคยลงทะเบียนคนละครึ่ง หรือ เราเที่ยวด้วยกันมาก่อน  ไม่ต้องเข้ามาลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์เราชนะ รอตรวจสอบสิทธิผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com  ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 หลังจากได้รับสิทธิ์แล้ว ให้เข้ามากดยืนยันรับสิทธิ์เราชนะในแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง  ผ่านทางแบนเนอร์เราชนะ  โดยเงินจะเข้าครั้งแรกวันที่ 18 กุมภาพันธ์ จำนวน 2,000 บาท หลังจากนั้นเงินจะทยอยเข้า 1,000 บาท ทุกๆวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ไปจนครบ 7,000 บาท