22 มกราคม 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร - บ้านฉาง พ.ศ. 2564 ความว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2534 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิก

(1) กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนบ้านหนองปรือ - บ้านฉาง พ.ศ. 2558

(2) กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนกรุงเทพมหานคร - เมืองพัทยา พ.ศ. 2561

อ่านข่าว - เช็กเลย ปทุมธานี ผ่อนคลายให้เปิด - ปิดสถานที่ สถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ควบคุมได้

ข้อ 3 ให้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร - บ้านฉาง ตอนกรุงเทพมหานคร - เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางวัว) ทางแยกเข้าชลบุรี ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง ทางแยกเข้าพัทยา และตอนบ้านหนองปรือ - บ้านฉาง รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (บ้านอำเภอ) เป็นทางหลวงที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวง

ข้อ 4 ให้เก็บค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงในข้อ 3 ตามประเภทของยานยนตร์และตามอัตราในบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้

ข้อ 5 การใช้ยานยนตร์บนทางหลวงตามข้อ 3 ถ้ายานยนตร์นั้นจะต้องผ่านสถานที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียม ผู้ใช้ยานยนตร์ต้องเสียค่าธรรมเนียมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมนั้น และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกบัตรไว้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงว่าผู้ใช้ยานยนตร์นั้นได้เสียค่าธรรมเนียมแล้ว หรือเสียค่าธรรมเนียมผ่านบัตรอัตโนมัติหรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่อธิบดีกรมทางหลวงประกาศกำหนด

ข้อ 6 ในกรณีที่ผู้ใช้ยานยนตร์เสียค่าธรรมเนียมโดยวิธีชำระต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รักษาต้นขั้วของบัตรที่ออกให้แก่ผู้เสียค่าธรรมเนียมไว้เป็นหลักฐำนในทางราชการ

ให้ไว้ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร - บ้านฉาง ตอนบ้านหนองปรือ - บ้านฉาง รวมทางแยกไปบรรจบ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (บ้านอำเภอ) ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนบ้านหนองปรือ - บ้านฉาง พ.ศ. 2558 ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว และเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายเดียวกับทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนกรุงเทพมหานคร - เมืองพัทยา ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนกรุงเทพมหานคร - เมืองพัทยา พ.ศ. 2561 สมควรปรับปรุงกฎกระทรวงทั้งสองฉบับดังกล่าวรวมเป็นฉบับเดียวกัน และกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ให้สอดคล้องกับการควบคุมการเข้าออกทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ในตำแหน่งที่ได้จัดทำไว้ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ราชกิจจานุเบกษา, ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7, ข่าว, ข่าววันนี้, คมชัดลึก

ราชกิจจานุเบกษา, ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7, ข่าว, ข่าววันนี้, คมชัดลึก

 

ราชกิจจานุเบกษา, ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7, ข่าว, ข่าววันนี้, คมชัดลึก

ราชกิจจานุเบกษา, ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7, ข่าว, ข่าววันนี้, คมชัดลึก

ราชกิจจานุเบกษา, ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7, ข่าว, ข่าววันนี้, คมชัดลึก

ราชกิจจานุเบกษา, ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7, ข่าว, ข่าววันนี้, คมชัดลึก

ราชกิจจานุเบกษา, ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7, ข่าว, ข่าววันนี้, คมชัดลึก

 

ราชกิจจานุเบกษา, ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7, ข่าว, ข่าววันนี้, คมชัดลึก