22 มกราคม 2564 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี ผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดปทุมธานี ลงนามคำสั่ง จังหวัดปทุมธานี ที่ 923/2564 เรื่อง กําหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 2019 (โควิด-19) ความว่า ตามที่จังหวัดปทุมธานี ได้มีคําสั่ง ฯ ที่ 9/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 และคําสั่ง ฯ ที่ 301/2564 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 เรื่อง กําหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติไปแล้ว นั้น

โดยที่เป็นการสมควรผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) เพื่อให้ประชาชนสามารถดําเนินกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมบางอย่างได้ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่โรคของจังหวัดปทุมธานีอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้

ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความ ในมาตรา 34 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับข้อกําหนดออกตามความ ในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และข้อกําหนด ฯ (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 คําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่ 1/2564 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 22 มกราคม 2564 จึงให้มีคําสั่งจังหวัดปทุมธานี ดังนี้

1. ให้ยกเลิกคําสั่งจังหวัดปทุมธานีที่ 301/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

2. ยกเลิกข้อความในข้อ 3 ตามคําสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ 9/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 และให้ใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 3 กําหนดมาตรการผ่อนคลายให้สามารถดําเนินกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมบางอย่างได้ และการปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร์โรค

3.1 การกําหนดมาตการผ่อนคลายให้สามารถดําเนินกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมบางอย่างได้

(1) ร้านเกมส์ ร้านอินเทอร์เน็ต ตู้เกมส์ หรือเครื่องเล่นเกมส์ทุกประเภท

(2) สถานดูแลผู้สูงอายุ

 

(3) โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ (ยิม)

(4) สนามแข่งขันทุกประเภท

(5) สถานที่ให้บริการห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะ ทํานองเดียวกัน

(6) ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง - พระบูชา

(7) สนามกีฬาในร่ม โรงยิม โรงเรียนฝึกสอนกีฬาทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน

(8) สถานเสริมความงาม สถานที่บริการสักหรือเจาะผิวหนังส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย

(9) สถานที่ออกกําลังกายฟิตเนส

(10) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน นวดแผนโบราณ / นวดไทย / นวดเพื่อสุขภาพ / นวดเพื่อเสริมความงาม

(11) สนามฝึกซ้อมมวย หรือค่ายมวย

(12) สวนสนุก สวนน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน

(13) สระว่ายน้ำ สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง

(14) บ่อตกกุ้ง บ่อตกปลา หรือกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน

(15) สถาบันลีลาศ หรือสอนลีลาศ

ยกเว้น หมู่ที่ 4 ตําบลระแหง อําเภอลาดหลุมแก้ว และหมู่ที่ 4 ตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง ให้เปิดดําเนินการได้ตั้งแต่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ห้ามมิให้จัดการแข่งขันหรือประกวด และห้ามมีผู้เข้าชม สําหรับทุกกิจกรรม ตามข้อ 3.1

 

3.2 ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค

(1) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ เช่น ผับ บาร์ ร้านคาราโอเกะ เป็นต้น และสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ

(2) สนามชนไก่ สนามกัดปลา รวมทั้งสนามซ้อมหรือสนามประกวด แข่งขันฝึกซ้อม สัตว์/สิ่งของ หรือกิจกรรมในทํานองเดียวกัน

(3) สนามชกมวย

(4) โต๊ะสนุกเกอร์ และบิลเลียด

3. สถานที่ตาม 3.1 ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค ตามมาตรการที่แนบท้ายคําสั่งนี้

4. สถานที่อื่นที่ไม่มีประกาศให้ปิด หรือไม่ได้กําหนดมาตรการเฉพาะสถานที่ ให้ผู้เกี่ยวข้องจัดให้มีมาตรการป้องกันโรคดังต่อไปนี้

4.1 บริการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือการคัดกรองอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจ

4.2 ให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า

4.3 อํานวยความสะดวกในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และจํากัดจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด

4.4 จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

4.5 จัดให้มีการเช็ดทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนการทํากิจกรรม รวมทั้งระหว่างและภายหลังการทํากิจกรรมด้วย

4.6 ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกําหนด

5. ยกเลิกข้อความในข้อ 5 (3) ตามคําสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ 9/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 และให้ใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้แทน

(3) ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เข้า - ออก พื้นที่จังหวัดปทุมธานี เว้นแต่ได้รับอนุญาต จากพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นหนังสือและปฏิบัติตามมาตรการที่พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนด ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับ ไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ในบรรดาประกาศและคําสั่งที่ได้ออกไว้ก่อนหน้านี้ให้มีผลบังคับใช้ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคําสั่ง ฉบับนี้ อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจําเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหาย อย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

โควิด-19, ปทุมธานี, ข่าว, ข่าววันนี้, คมชัดลึก

โควิด-19, ปทุมธานี, ข่าว, ข่าววันนี้, คมชัดลึก

โควิด-19, ปทุมธานี, ข่าว, ข่าววันนี้, คมชัดลึก