จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังมีการแพร่บาดและยังมีผู้ติดเชื้อรายวันเป็นจำนวนมาก ซึ่งจังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดหนึ่งที่ยังไม่มีผู้ป่วยโควิด-19 ระลอกใหม่ และอยู่ในกลุ่มสีเหลืองที่ต้องเฝ้าระวังสูงจากการแพร่ระบาดของโรค

จังหวัดไข่แดง พัทลุงเข้มทุกด่านเข้า-ออก ไม่สวมหน้ากากฯเจอปรับ 2 หมื่น

 

ดังนั้นทางจังหวัดพัทลุงจึงออกมาตรการเข้มข้นสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าพื้นที่ของจังหวัดพัทลุง ขอความร่วมมือผู้เดินทางเข้าจังหวัดพัทลุงที่มาจากจังหวัดควบคมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด และจังหวัดควบคุมสูง 23 จังหวัด (รวม 28 จังหวัด) ให้กักตัวเอง 14 วัน โดยกรอกแบบข้อมูลผู้เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน แล้วไปรายงานตัวกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชน (กรณีเขตเทศบาล) และกักตัวเอง 14 วัน เพื่อสังเกตอาการ โดยจะมีจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ อสม.เข้าไปดูแลตลอดระยะเวลา 14 วัน และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด พร้อมมีคำสั่งจากจังหวัดผู้ใดออกจากบ้านไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยก็จะโดนปรับ 20,000 บาท

และช่วงสายที่ผ่านมา นายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงาน การตั้งจุดตรวจ จุดสกัดของผู้เดินทางเพื่อป้องกันและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ หน่วยบริการประชาชนบ้านนาวง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ โดยมีปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งด่านจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ อย่าเข้มงวดตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

จังหวัดไข่แดง พัทลุงเข้มทุกด่านเข้า-ออก ไม่สวมหน้ากากฯเจอปรับ 2 หมื่น

 

บนเส้นทางสายหลัก 3 ด่าน ได้แก่ ด่านจุดคัดกรอง อำเภอป่าพะยอม เส้นทางขาเข้ามาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณหน่วยบริการประชาชนตู้ยามบ้านห้วยกรวด อำเภอศรีนครินทร์ เส้นทางขาเข้ามาจากจังหวัดตรัง บริเวณหน่วยบริการประชาชนตู้ยามบ้านนาวง และอำเภอป่าบอนเส้นทางขาเข้ามาจากจังหวัดสงขลา บริเวณเขตรอยต่อบ้านพรุพ้อ ผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงทุกรายต้องผ่านการตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิ และหากพบว่าเดินทางมาจากพื้นที่ควบคมสูงสุดและเข้มงวด และจังหวัดควบคุมสูง ต้องถูกกักตัว 14 วันทันที

จังหวัดไข่แดง พัทลุงเข้มทุกด่านเข้า-ออก ไม่สวมหน้ากากฯเจอปรับ 2 หมื่น

จังหวัดไข่แดง พัทลุงเข้มทุกด่านเข้า-ออก ไม่สวมหน้ากากฯเจอปรับ 2 หมื่น

โดย วสุ ปัณณ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.พัทลุง