เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ ที่ ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนกรณีพบผู้ติดเชื้อ โควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดลำปางรายใหม่ จำนวน 1 ราย ซึ่งขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล โดยในเบื้องต้น มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 23 ราย ซึ่งเป็นชาวลำปาง 20 ราย ระยอง 2 ราย และเชียงใหม่ 1 ราย มีสถานที่เสี่ยงจำนวน 16 แห่ง และผู้ป่วยรายนี้เป็นชายไทย อายุ 33 ปี เดินทางมาจากจังหวัดระยองโดยเครื่องบิน จากสนามบินอู่ตะเภา สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD 103 เวลา 18.45 น. ถึงสนามบินเชียงใหม่เวลา 21.00 น. พักค้างคืนที่เชียงใหม่ 2 คืน เดินทางมาถึงจังหวัดลำปางวันที่ 26 ธันวาคม โดยเช่ารถขับมาเพียงคนเดียว เข้าพักที่บ้านพักในตำบลต้นธงชัย และวันที่ 27 ธันวาคม ร่วมงานแต่งงานเพื่อนที่บ้านห้วยทราย ตำบลต้นธงชัย ทั้งช่วงเช้าและเย็น ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไอ เจ็บคอ มีเสมหะ ปวดศรีษะ มาตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 แต่ไม่ได้ไปรับการรักษา ซื้อยาทานเอง ทราบข่าวว่าเพื่อนที่จังหวัดระยองป่วยจึงมาขอตรวจที่โรงพยาบาลเพื่อยืนยันการติดเชื้อในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 และผลการตรวจได้ยืนยันว่าติดเชื้อ และจังหวัดลำปางได้ดำเนินการในเบื้องต้นแล้ว ดังนี้ ทีมสอบสวนโรคได้ทำการสำรวจค้นหา และติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย จำแนกกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อทั้งหมด 23 ราย ทุกรายได้ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ผลการตรวจ ไม่พบเชื้อ โดยจะได้รับการตรวจยืนยันอย่างต่อเนื่องในวันที่ 5, 9 และ 14 หลังจากวันที่ได้รับการตรวจหาเชื้อครั้งแรก ทั้งนี้ ให้แยกกักตัวที่บ้านอย่างเคร่งครัดเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน (Home Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสซึ่งมีความเสี่ยงต่ำ ให้เฝ้าสังเกตอาการตัวเองเป็นเวลา 14 วัน(Self Monitoring)นอกจากนี้ได้แจ้งให้สายการบิน พร้อมทั้ง ทีมสอบสวนโรคที่จังหวัดเชียงใหม่รับทราบเพื่อดำเนินการควบคุมโรคในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป.

ทั้งนี้ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เทศบาลตำบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในหมู่บ้านในเรื่อง “การเฝ้าระวังและการปฏิบัติดูแลตนเอง” เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แนะนำผู้สัมผัสให้ป้องกันตนเองและผู้ใกล้ชิด โดยสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำกับสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจล และหลีกเลี่ยงการไปสถานที่สาธารณะ/ชุมชน และสังเกตอาการตัวเอง หากมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับมีอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง (ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก) ให้รีบพบเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับการตรวจทันทีติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยทุกวันร่วมกับค้นหาผู้ที่มีอาการป่วยเพิ่มเติมในชุมชนโดยภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครสาธารณสุข โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นอกจากนั้น จังหวัดลำปาง ได้กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ดังนี้ คัดกรองโควิด-19 ที่ด่านอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ บันทึกข้อมูลผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดลำปาง ที่สถานีขนส่ง สนามบิน และสถานีรถไฟ ให้ร้านค้า/สถานประกอบการ/สถานบริการ ต้องติดตั้งแอพพลิเคชั่นไทยชนะทุกแห่ง และต้องมีการคัดกรองอย่างเข้มงวด ผู้ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ห้ามเข้าสถานที่ราชการ หน่วยงานเอกชน ศาสนสถาน และสถานที่สาธารณะ การจัดงานที่มีคนรวมกันเป็นจำนวนมาก ให้แจ้ง ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอ (ศปก.อำเภอ) และตรวจสอบกิจกรรมตามมาตรการ โดยต้องจำกัดจำนวนคน (กำหนดพื้นที่ 4 ตารางเมตร/คน) ดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด เช่น วัดสำคัญ ตลาดนัด ตลาดของฝาก ตลาดเซรามิก และอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น

นอกจากนี้ จังหวัดลำปางมีแนวทางตรวจสอบประเมินความเสี่ยงและการปฏิบัติในการป้องกันเฝ้าระวังโรค COVID-19 กรณีมีผู้เดินทางไป หรือมาจากพื้นที่มีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อระลอกใหม่ ดังนี้ -บุคคลที่เดินทางไป หรือมาจาก ทุกพื้นที่ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) และ จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุม(สีส้ม)ให้พบเจ้าหน้าที่เพื่อรับการประเมินความเสี่ยงที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน -บุคคลที่เดินทางไป หรือมาจาก สถานที่ที่พบผู้ป่วยยืนยันในจังหวัดที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) ให้พบเจ้าหน้าที่เพื่อรับการประเมินความเสี่ยงที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน สำหรับผู้ที่มาจากสถานที่อื่นที่ไม่ได้ระบุว่าพบผู้ป่วยยืนยัน -บุคคลที่เดินทางไป หรือมาจากจังหวัดที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังซึ่งยังไม่พบผู้ติดเชื้อ (สีเขียว) ถือเป็นผู้มีความเสี่ยงต่ำ ให้แจ้งผู้ใหญ่บ้าน /กำนัน/อสม.ในพื้นที่รับทราบด้วย และให้สังเกตเฝ้าระวังตนเอง พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด ผู้ว่าราชการจังหวัดได้อธิบายเพิ่มเติมถึง ความหมายของกลุ่มเสี่ยง และแนวทางดำเนินการสำหรับกรณีผู้ติดเชื้อรายนี้ ดังนี้ กลุ่มเสี่ยงสูง (High Risk) หมายถึง -ผู้ที่อยู่ใกล้ผู้ป่วยยืนยันในรัศมี 2 เมตร ในช่วงเวลามากกว่า 5 นาที และไม่ได้สวมหน้ากากป้องกัน -ผู้ร่วมงานแต่งงาน ที่นั่งโต๊ะ รอบๆโต๊ะที่ผู้ป่วยนั่ง ห่างไม่เกิน 2 เมตร -ผู้ที่สัมผัสและผู้ที่อยู่บ้านใกล้เคียง หรือผู้ที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน ผู้ใดเข้าเกณฑ์ในข้างต้นต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 และแยกกักตัวที่บ้านอย่างเคร่งครัดเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา ๑๔ วัน (Home Quarantine) โดยจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขติดตามทุกวัน กลุ่มเสี่ยงต่ำ (Low Risk) หมายถึง -ผู้สัมผัสในงานแต่งงาน ระยะห่างกันมากกว่า 2 เมตร -ผู้อยู่ใกล้ผู้ป่วยยืนยันในรัศมี 2 เมตร นานไม่ถึง 2 นาที และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาผู้ใดเข้าเกณฑ์ในข้างต้นต้องให้เฝ้าสังเกตอาการตัวเองเป็นเวลา 14 วัน (Self Monitoring) โดยจะมีอาสาสมัครสาธารณสุขติดตามทุกวัน.

อัมรินทร์ วะนะวิเชียร ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดลำปาง