24 พฤศจิกายน 2563 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร ให้แก่ ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยอุตสาหะตลอดมา จำนวน 6,289 ราย ดังนี้

1. ว่าที่พันตำรวจโท เจ๊ะโซ๊ะ โตงนุแย เป็น พันตำรวจโท ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2552

2. ว่าที่ร้อยตำรวจเอก กฤตภาส เปาธ์วัลย์ เป็น ร้อยตำรวจเอก ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555

3. ว่าที่พันตำรวจโท ชัยยศ เหล่ามัง เป็น พันตำรวจโท

4. ว่าที่พันตำรวจโท ธชาพัฒน์ สุวรรณคชพงศ์ เป็น พันตำรวจโท

5. ว่าที่พันตำรวจโท ธีระชาติ รักษสกูล เป็น พันตำรวจโท

ทั้ง 3 รายนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557

 

6. ว่าที่พันตำรวจเอก สาโรจน์ รอดมณี เป็น พันตำรวจเอก ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2558

7. ว่าที่พันตำรวจโท สุทธิพงษ์ อ่อนละออ เป็น พันตำรวจโท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558

8. ว่าที่ร้อยตำรวจเอก สุพล พวงทอง เป็น ร้อยตำรวจเอก

9. ว่าที่ร้อยตำรวจเอก สุริยันต์ แก้วทอง เป็น ร้อยตำรวจเอก

ทั้ง 2 รายนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

10. ว่าที่ร้อยตำรวจเอกหญิง ฉัตรนภา ภู่ชาวนา เป็น ร้อยตำรวจเอกหญิง

11. ว่าที่ร้อยตำรวจเอกหญิง นุติฑิตา หมวดหอม เป็น ร้อยตำรวจเอกหญิง

ทั้ง 2 รายนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559

12. ว่าที่ร้อยตำรวจโท กอบโชค พันธ์แก้ว เป็น ร้อยตำรวจโท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559

 

 

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 6,289 ราย

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี