20 พฤศจิกายน 2563 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ 10) ความว่า อาศัยอำนาจตามความในข้อ 9 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกประกาศเป็นคำสั่งโดยทั่วไปไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 2 ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 2 การส่งหรือนำเงินตราที่เป็นธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ออกนอกประเทศตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ให้สามารถดำเนินการได้เป็นการทั่วไปโดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานตามข้อ 9 แห่งกฎกระทรวง

(1) การส่งหรือนำเงินตราออกนอกประเทศโดยนิติบุคคลรับอนุญาตที่มิใช่บริษัทรับอนุญาตหรือโดยธนาคารในต่างประเทศ ในจำนวนไม่เกินมูลค่าของเงินตราหรือเงินตราต่างประเทศที่ธนาคารในต่างประเทศนั้นส่งหรือนำเข้ามาเพื่อแลกหรือขายเป็นเงินตราที่เป็นธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่จะส่งหรือนำออกนอกประเทศดังกล่าว

 

(2) การส่งหรือนำเงินตราออกนอกประเทศไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน) และประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย ในจำนวนไม่เกินสองล้านบาท

(3) การส่งหรือนำเงินตราออกนอกประเทศโดยนิติบุคคลรับอนุญาตที่มิใช่บริษัทรับอนุญาตหรือโดยธนาคารในต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน) และประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย สำหรับเงินตราที่ถอนจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศของธนาคารในต่างประเทศนั้นในจำนวนเกินกว่าที่กำหนดใน (2) เพื่อส่งหรือนำกลับไปยังประเทศดังกล่าวที่ธนาคารในต่างประเทศนั้นตั้งอยู่

(4) การส่งหรือนำเงินตราออกนอกประเทศนอกจากกรณีที่กำหนดใน (1) และ (2) ในจำนวนไม่เกินห้าหมื่นบาท

 

ทั้งนี้ การส่งหรือนำเงินตราออกนอกประเทศตาม (1) และ (3) ให้ผู้ส่งหรือนำเงินออกและนิติบุคคลรับอนุญาตปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรรวมทั้งการรับรองว่าเป็นเงินตราตาม (1) และ (3) จริง ตามที่เจ้าพนักงานกำหนดไว้เพื่อการได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไปนั้นด้วยแล้วแต่กรณี”

ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

ราชกิจจานุเบกษา

 

ราชกิจจานุเบกษา