วันที่ 24 ตุลาคม 2563 ที่บ้านเอื้ออาทรพลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)  เป็นประธานพิธีเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก บ้านเพิ่มสุข จังหวัดพิษณุโลก และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการเลี้ยงเด็กปฐมวัยจำนวน 30 คน และผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมจำนวน 2 คน

 

พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่รับเลี้ยงเด็ก ตลอดจนชมการสาธิตให้ความรู้ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย โดยมี นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทีม ONE HOME พม. อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สภาเด็กและเยาวชน ผู้นำชุมชน ตลอดจนเครือข่ายผู้ดูแลเด็กในจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมพิธีให้การต้อนรับ

 

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจ สังคม เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของสถาบันครอบครัว จากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยว มีเพียงพ่อ แม่ ลูก 

 

นอกจากนี้ยังมีครอบครัวพ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ที่พ่อหรือแม่ ต้องเลี้ยงลูกโดยลำพัง และประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีผลทำให้ครอบครัวมีรายได้ไม่เพียงพอในการเลี้ยงดูเด็ก

โดยเฉพาะเด็ก ปฐมวัย ช่วงอายุระหว่าง 3 เดือน – 6 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ต้องได้รับการพัฒนาทางด้านสติปัญญาการเรียนรู้ของเด็ก การพัฒนาทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมวัย เพื่อจะเป็นรากฐานในการพัฒนาเด็ก ให้เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคต

 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จึงเล็งเห็นความสำคัญที่จะส่งเสริมให้เด็กได้รับการเลี้ยงดูที่เหมาะสม มีพัฒนาการสมวัย และยังเป็นการสนับสนุนให้พ่อ แม่ ที่เป็นครอบครัวเดี่ยว หรือครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว มีโอกาสในการประกอบอาชีพ หารายได้และมีผู้ช่วยดูแลบุตรระหว่างที่พ่อแม่ไปประกอบอาชีพ

 

จึงมอบหมายให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนดำเนินการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก ในรูปแบบ ทั้ง Day care Night care ที่จังหวัดเชียงใหม่ และรูปแบบ Day care ที่จังหวัดชลบุรี สำหรับจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก “บ้านเพิ่มสุข” เป็นแห่งที่ 3 ขึ้น ภายในบริเวณ โครงการบ้านเอื้ออาทรพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก เป็นสถานรับเลี้ยงเด็กที่เหมาะสมและปลอดภัย ตรงตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย แห่งชาติและเป็นการช่วยเหลือ พ่อ แม่ ผู้ปกครองที่ต้องประกอบอาชีพ และประสบปัญหา ในการเลี้ยงดูบุตรในช่วงเวลาทำงาน


สถานรับเลี้ยงเด็ก “บ้านเพิ่มสุข” จังหวัดพิษณุโลก เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด การใช้ชุมชนเป็นฐานและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ มีการประสานความร่วมมือ อย่างดียิ่งจากทีม One Home จังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยคณะสาธารณสุขมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม สาธิตให้ความรู้ในการ เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

นอกจากนี้ ยังได้รับความกรุณาจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สนับสนุนในการจัดอบรมหลักสูตรการดูแลเด็กปฐมวัยให้แก่ผู้ดูแลเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านเพิ่มสุข

 

ประกอบด้วย ทีม ONE HOME อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สภาเด็กและเยาวชน และเครือข่ายผู้ดูแลเด็กในจังหวัดพิษณุโลก ขณะนี้มีผู้ปกครองนำบุตรฝากในสถานรับเลี้ยงเด็ก “บ้านเพิ่มสุข”จำนวน 8 ราย เป็นเด็กชาย 6 ราย เด็กหญิง 2 ราย โดยสถานรับเลี้ยงเด็ก กระทรวง พม.เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.

'จุติ' เปิด 'บ้านเพิ่มสุข' ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว

 

'จุติ' เปิด 'บ้านเพิ่มสุข' ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว

ข่าวและภาพโดย มงคลเชาวราช ทั่งมั่งมี