22 ตุลาคม 2563 จากกรณีที่ในทวิตเตอร์ได้มีการเชิญชวนให้อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุคคลทั่วไป ร่วมลงชื่อปลดประติมากรรมแสง จำลองพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำรายชื่อยื่นต่อคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

โดยกลุ่มดังกล่าว อ้างถึง สถานการณ์ความรุนแรงทางการเมือง และเกิดการตั้งคำถามมากมายถึงบทบาทของระบอบกษัตริย์ต่อการเมืองไทยในปัจจุบัน นักศึกษา และศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวนไม่น้อย ที่มีความกังวลกับการใช้พื้นที่ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อันเป็นพื้นที่สาธารณะ และเป็นพื้นที่ที่พวกเราควรมีสิทธิ และการแสดงความคิดเห็นได้

กลายเป็นที่ตั้งของประติมากรรมแสง รัชกาลที่ ๙ ซึ่งมีความเป็น “สัญลักษณ์” การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองฝั่งใดฝั่งหนึ่งอย่างมีนัย โดยบุคคลเพียงกลุ่มหนึ่งที่ถือโอกาสใช้พื้นที่แห่งนี้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยมีการติดตั้งชิ้นงานดังกล่าว โดยไม่มีการทำประชาพิจารณ์ หรือการมีเปิดให้มีส่วนร่วมทางความคิดเห็นของบุคคลที่มีส่วนร่วมในการใช้พื้นที่ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

จึงขอเรียกร้องให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปลดประติมากรรมแสง รัชกาลที่ ๙ ลง โดยเร็วที่สุด เพื่อแสดงจุดยืนว่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเรามีความเป็นกลาง และเป็นพื้นที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มิใช่เป็นของคนใดคนหนึ่งเท่านั้น”

ล่าสุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกแถลงการณ์ เรื่อง "ปลดประติมากรรมแห่งแสงพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ ๙"

โดยมีรายละเอียดว่า

"ตามที่ได้ปรากฎในสื่อออนไลน์ มีบุคคลเชิญชวนร่วมลงชื่อปลดประติมากรรมแห่งแสง พระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ติดตั้ง ณ ผนังอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศ ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๙ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่มีนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เคารพและเทิดทูนเหนืออื่นใด ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพวกเราชาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะไม่ยินยอมให้เกิดการกระทำใดๆ ที่จะเป็นการลบหลู่พระเกียรติของพระองค์ท่านไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม"

                                มช. เคลื่อนไหวแล้ว ไม่ยอมให้กระทำการใดๆ ลบหลู่พระเกียรติ