ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในวันที่ 17 และวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ตามที่รัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตกรุงเทพมหานคร ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ประกอบกับมีการชุมนุมสาธารณะในบริเวณใกล้เคียงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 จึงเห็นควรให้ดําเนินการดังนี้

 

ข้อ 1 ขอให้นิสิตและบุคลากรหลีกเลี่ยงการเดินทางมาเรียน สอบ ทํากิจกรรม หรือปฏิบัติงาน ณ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ในวันที่ 17 และวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ข้อ 2 ในการจัดการเรียนการสอนสําหรับนิสิตตามวันที่กําหนดไว้ในข้อ 1. ขอให้จัดการเรียนการสอนใน รูปแบบออนไลน์ในทุกรายวิชาเท่าที่สามารถกระทําได้ หากรายวิชาใดไม่อาจจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ได้ ขอให้งดการเรียนการสอนในรายวิชานั้น

ข้อ 3 ให้บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติงานตามวันที่กําหนดไว้ในข้อ 1. ปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัย ของตนเองและพร้อมรับการติดต่อหรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ ตลอดจนรักษา ระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด

 

ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กํากับการปฏิบัติงานหรือกํากับดูแลมอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติ ตามที่เห็นสมควร

ข้อ 4 ในกรณีจําเป็นเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน หัวหน้าส่วน งานหรือรองอธิการบดีที่กํากับการปฏิบัติงานหรือกํากับดูแล อาจสั่งให้บุคลากรคนหนึ่งคนใดมาปฏิบัติงานเท่าที่จําเป็นก็ได้

ข้อ 5 กรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่ กํากับการปฏิบัติงานหรือกํากับดูแล เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี

 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย