จากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองต่อเนื่องของคณะราษฎรตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม #ม็อบ14ตุลา ล้อมทำเนียบรัฐบาลก่อนยุติ นัดหมายย้ายสถานที่มาแยกราชประสงค์เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ที่ผ่านมา #15ตุลาไปราชประสงค์ และวันนี้ (16 ตุลาคม 2563) นัดหมายมาชุมนุมกันอีกครั้ง #16ตุลาไปราชประสงค์ ซึ่งห้างสรรพสินค้าบริเวณดังกล่าวจำเป็นต้องประกาศปิดทำการก่อนเวลาเนื่องจากเกรงความปลอดภัย

ล่าสุด เมื่อเวลา 15.25 น. รถไฟฟ้าบีทีเอส ประกาศผ่านทวิตเตอร์ ขออภัยในความไม่สะดวกเนื่องจากมีการชุมนุม จึงจะไม่จอดรับ - ส่งใน 2 สถานี เพื่อความปลอดภัย

 

"เนื่องจากมีเหตุชุมนุมเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสจำเป็นต้องงดรับ-ส่งผู้โดยสารที่สถานีต่อไปนี้
สายสุขุมวิทงดรับ-ส่งผู้โดยสารที่สถานีชิดลม และสายสีลมงดรับ-ส่งผู้โดยสารที่สถานีราชดำริ ขออภัยในความไม่สะดวก"

 

บีทีเอส

 

ขณะที่ต่อมาปรากฏว่าไม่พบทวีตดังกล่าวแล้ว โดยบีทีเอสได้ทวีตใหม่ ระบุ บีทีเอสแจ้งปิดให้บริการชั่วคราว 2 สถานี ได้แก่ สถานีชิดลม และสถานีราชดำริ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไปจนปิดให้บริการ สถานีอื่น ๆ ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ

 

บีทีเอส

 

บีทีเอส

 

บีทีเอส

 

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส แจ้งว่า ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ตาม พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยอ้างถึงคำสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ห้ามใช้เส้นทางคมนาคมดังต่อไปนี้

ถนนเพลินจิต จากแยกราชประสงค์ถึงแยกชิดลม

ถนนราชดำริ จากแยกประตูน้ำ ถึงแยกราชดำริ

ถนนพระรามที่ 1 จากแยกราชประสงค์ ถึงแยกเฉลิมเผ่า

 

ข้อ 2 ห้ามใช้ หรือเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ดังต่อไปนี้ ระหว่างเวลา 15.00 ถึง 02.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

- สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสราชดำริ และสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสชิดลม

- ทางเชื่อมระหว่างตึก หรือทางเดินระหว่างอาคารสูง (Skywalk) ตั้งแต่บริเวณรถไฟฟ้าบีทีเอสสยาม ถึงบริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเพลินจิต

บริษัทฯ จึงขอแจ้งว่า ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไปจนปิดให้บริการ จะปิดเป็นการชั่วคราวใน 2 สถานี ได้แก่ สถานีชิดลม และสถานีราชดำริ แต่ในสถานีอื่นๆ ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของ ผู้โดยสาร พนักงานและทรัพย์สินในการเดินรถ บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และขอขอบคุณผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกท่าน ซึ่งบริษัทฯ ยังคงยืนยันในเป้าหมายที่จะให้บริการรถไฟฟ้าที่สะดวก รวดเร็ว และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสิ่งสำคัญ

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บีทีเอส โทรศัพท์ 0 2 - 617- 6000 Line official : @btsskytrain หรือเช็กสถานะการเดินรถได้ที่ Application ‘BTS SkyTrain’ และ Facebook Page : รถไฟฟ้าบีทีเอส

 

บีทีเอส

 

บีทีเอส

 

ทั้งนี้ ปรากฏหนังสือคำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ที่ 2/2563 เรื่อง ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคม อาคาร หรือสถานที่ ความว่า ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นั้น

เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยประชาชน และมิให้เกิดความเดือนร้อนแก่ ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุอาศัยอํานาจตามความในข้อ 3 และข้อ 4 ของข้อกําหนดออกตามความใน มาตรา 9 ประกอบมาตรา 11 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 และข้อ 5 แห่งประกาศตามมาตรา 11 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง จึงออกคําสั่งไว้ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ห้ามใช้เส้นทางคมนาคมดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

(1) ถนนเพลินจิต จากแยกราชประสงค์ ถึงแยกชิดลม

(2) ถนนราชดําริ จากแยกประตูน้ํา ถึงแยกราชดําริ

(3) ถนนพระรามที่ 6 จากแยกราชประสงค์ ถึงแยกเฉลิมเผ่า

ข้อ 2 ห้ามใช้หรือเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ดังต่อไปนี้ ระหว่างเวลา 15.00 ถึง 02.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือใช้ในภารกิจของทางราชการ

(1) สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสราชดําริ และสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสชิดลม

(2) ทางเชื่อมระหว่างตึกหรือทางเดินระหว่างอาคารสูง (Skywalk) ตั้งแต่บริเวณรถไฟฟ้า บีทีเอสสยามถึงบริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเพลินจิต

(3) ท่าเรือประตูน้ำและท่าเรือชิดลม ทั้งสองฝั่ง

 

ข้อ 3 มอบหมายให้ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล เป็นผู้ควบคุม กํากับ ดูแล สั่งการ และมอบหมาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ รวมทั้งกําหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามที่เห็นสมควร เพื่อมิให้มีการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 นาฬิกา เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563

พลตํารวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง

 

บีทีเอส

 

บีทีเอส

 

บีทีเอส ปิดให้บริการชั่วคราวเพิ่มเติม อีก 3 สถานี ได้แก่ สถานีสยาม สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ และสถานีราชเทวี ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไปจนปิดให้บริการ

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส แจ้งว่า อ้างถึง ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร เรื่อง ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคม อาคาร หรือสถานที่ โดยอ้างถึงคำสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ห้ามใช้เส้นทางคมนาคมดังต่อไปนี้ ถนนพญาไท จากแยกราชเทวี ถึงแยกสามย่าน ถนนพระรามที่ 1 จากแยกเฉลิมเผ่า ถึงแยกเจริญผล

ข้อ 2 ห้ามใช้ หรือเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ดังต่อไปนี้ ระหว่างเวลา 15.00 ถึง 02.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

- สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสยาม สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสนามกีฬาแห่งชาติ และสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสราชเทวี

- ทางเชื่อมระหว่างตึก หรือทางเดินระหว่างอาคารสูง (Skywalk) ตั้งแต่บริเวณรถไฟฟ้าบีทีเอสสยาม ถึงบริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสนามกีฬาแห่งชาติ

 

บริษัทฯ จึงขอแจ้งปิดให้บริการชั่วคราว จากเดิม สถานีราชดำริ สถานีชิดลม เพิ่มอีก 3 สถานี ได้แก่ สถานีสยาม สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ และสถานีราชเทวี เป็น 5 สถานี ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไปจนปิดให้บริการ แต่ในสถานีอื่นๆ ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บีทีเอส โทรศัพท์ 0 2 - 617- 6000 Line official : @btsskytrain หรือเช็กสถานะการเดินรถได้ที่ Application ‘BTS SkyTrain’ และ Facebook Page : รถไฟฟ้าบีทีเอส

 

บีทีเอส