30 กันยายน 2563 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ข้าราชทหาร สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินและในเวลาปกติ รวม 5 ราย ดังนี้

 

กองทัพบก

1. พันโท ปัญญา โพธิ์แดง เป็น พลตรี ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2553

2. ร้อยตรี แหลมทอง สุขขัง เป็น ร้อยเอก ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

3. จ่าสิบเอก บุรีรัตน์ อินทะสิงห์ เป็น ร้อยโท ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2559

กองทัพเรือ

4. เรือเอก สุรสิทธิ์ กันธุ เป็น นาวาเอก ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2558

5. เรือตรี ฮัตตา มะอัมดง เป็น นาวาโท ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2560

ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

 

 

พระบรมราชโองการ