เมื่อวันที่ 16 กันยยน 2563 นางณภัทร เวียงคำมา ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมชลประทาน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่และกรรมการสมาคมยี่สิบสองนอ(สมาคม 22 นอ) ลงพื้นที่จ.พิษณุโลกเพื่อมอบเครื่องกรองน้ำสะอาดให้กับโรงเรียนในชนบทห่างไกลและร่วมกันสร้างฝายชะลอลน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื่นให้กับดินและป่าต้นน้ำในพื้นที่ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 
 โดยกรมชลประทานร่วมกับสมาคมยี่สิบสองนอ(22นอ) จัดขึ้นภายใต้โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม ( Corporate Social Responsibility : CSR )ของกรมชลประทาน ทั้งนี้ เพื่อร่วมสนับสนุนระบบน้ำดื่มเพื่อการอุปโภค บริโภค ที่สะอาดผ่าน การกรองอย่างดี ให้ได้น้ำดื่มที่มีมาตรฐานสะอาด ปลอดภัย เหมาะสำหรับดื่ม กิน ให้กับ 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี โรงเรียนบ้านเขาน้อย และโรงเรียนบ้านม่วงหอม ในต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลกเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เยาวชนและบุคลากรทางการศึกษาและตรวจวัดสายตาแจกแว่นสายตาแก่ประชาชนฟรี เพิ่มโอกาสที่ดีด้านสาธารณสุขอีกด้วย
 

             กรมชลฯผนึกสมาคมยี่สิบสองนอ มอบเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดแก่ 3 โรงเรียน พิษณุโลก

นางณภัทร เวียงคำมา ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมชลประทาน กล่าวภายหลังการลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยระบุว่า ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทานได้มอบหมายให้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ขึ้นในพื้นที่ชนบทตามภูมิภาคจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งในช่วงสองปีที่ผ่านมาได้จัดที่จ.ราชบุรี  อำนาจเจริญ  และ สกลนคร  
 “ปีนี้กรมชลประทานร่วมกับสมาคมยี่สิบสองนอได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ที่จ.พิษณุโลก ภารกิจของกรมชลประทานนอกจากการพัฒนาแหล่งน้ำ การบริหารจัดการน้ำ การแก้ไขปัญหาอันเกิดจากน้ำ เช่น อุทกภัย ภัยแล้งหรือการ รักษาระบบนิเวศน์ทางน้ำ ที่ดูแลรับผิดชอบหลักอยู่แล้ว  ยังให้ความสำคัญกับสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภค ที่ถือเป็น ภารกิจสำคัญอีกภารกิจหนึ่งที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับ แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ในด้านการจัดการน้ำ อุปโภคบริโภคของรัฐบาลด้วย”

              กรมชลฯผนึกสมาคมยี่สิบสองนอ มอบเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดแก่ 3 โรงเรียน พิษณุโลก
 นางณภัทร กล่าวต่อไปว่า กรมชลประทานเล็งเห็นด้วยว่าในพื้นที่ห่างไกล ประชาชนบางส่วนใน ต.แก่งโสภา นอกจากมีปัญหาในเรื่องน้ำดื่มสะอาดแล้ว ยังขาดโอกาสทางด้านสุขภาพ โดยเฉพาะการดูแลรักษาดวงตาซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญยิ่งในการใช้ชีวิตประจำวัน และประกอบอาชีพ จึงได้ร่วมมือกับ สมาคมยี่สิบสองนอ ซึ่งเป็นสมาคมผู้ใช้รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ทำงานเพื่อสังคมในพื้นที่ชนบทเป็นหลัก และได้ดำเนินโครงการตรวจวัดสายตามาเป็นเวลากว่า 10 ปี มีเครื่องมือตรวจวัด สายตาที่ทันสมัย ได้เข้าไปให้บริการด้านสายตาในพื้นที่ดังกล่าวด้วย
 “กรมชลประทานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินกิจกรรมสร้างและมอบ ระบบเครื่งอกรองน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยแก่เยาวชนและประชาชน จะทำให้ทุกท่านได้ใช้ ประโยชน์จากน้ำดื่มสะอาด พร้อมกับมีสุขภาพที่ดีขึ้น และหวังว่าในอนาคต ประชาชนในพื้นที่จะได้ช่วยเผยแพร่ สนับสนุนและส่งเสริมงานชลประทานต่อ ไป” ผอ.ส่วนประชาสัมพันธ์ฯกล่าว 
ด้าน นายถาวร แป้นงาม นายกสมาคมยี่สิบสองนอ(22 นอ) กล่าวถึงการร่วมโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมกับกรมชลประทานในครั้งนี้ว่ากิจกรรมหลักของเราคือการสร้างโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร การตรวจสายตาประกอบแว่นให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาสและล่าสุดได้ร่วมกับกรมชลประทานในการร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ พร้อมสนับสนุนเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ชนบทห่างไกลเพื่อสุขภาพที่ดีของเด็กและเยาวชน โดยมองว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์มากแก่ประชาชนและเด็ก ๆ เยาวชนในถิ่นทุรกันดารเป็นอย่างมาก
 “ปีนี้เป็นที่ที่3 ที่เราได้ร่วมกับกรมชลประทานในการสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ เพื่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นการสร้างฝายชะลอน้ำ การมอบเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดและโครงการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้กับชาวบ้านที่มีปัญหาทางด้านสายตา ครั้งนี้ที่อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เราตัดแว่นไปประมาณ 300 คนสามารถสร้างประโยชน์สร้างความสุขให้กับชาวบ้านที่มีปัญหาด้านสายตาและเรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะร่วมงานกับกรมชลประทานต่อไป”นายกสมาคมยี่สิบสองนอ(22นอ)
ส่วนนางสาววรรณพร เตชะพันธ์รัตนกุลหรือกำนันปลา กำนันตำบลแก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลกในฐานะเจ้าของพื้นที่กล่าวยอมรับว่าตำบลแก่งโสภามีปัญหาเรื่องน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในเกือบทุกหมู่บ้าน เนื่องจากน้ำที่ใช้เป็นน้ำบาดาลที่เจาะขึ้นมามีส่วนผสมของตะกอนหินปูนไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้ ทำให้ชาวบ้านต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำสะอาดมาใช้เพื่อการบริโภค 
 “ที่ต.แก่งโสภาน้ำบาดาลดื่มไม่ได้ เพราะมีสิ่งปนเปื้อนของสนิม ตะกอนหินปูน บางครั้งต้องขอความอนุเคราะห์ไปยังอบจ.และทางหน่วยทหารให้ขนน้ำมาแจกโดยชาวบ้านก็จะร่วมกันออกค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันรถ  วันนี้ดีใจที่ทางกรมชลประทานมามอบเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาด นักเรียนจะได้มีน้ำสะอาดดื่มกัน”
 กำนันตำบลแก่งโสภา ยังได้กล่าวถึงการวางแผนเรื่องน้ำในอนาคตอย่างยั่งยืนของต.แก่งโสภานั้น มีทางเดียวต้องสร้างอ่างเก็บน้ำไว้ในพื้นที่เพื่อให้มีน้ำใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  ทุกวันนี้ได้พึงพาจากบ่อบาดาลเท่านั้น  ที่ใช้ได้ตลอดปี ส่วนน้ำประปาบางหมู่บ้านระบบใช้ไม่ได้ จึงอยากวิงวอนให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลปัญหาการขาดแคลนน้ำเอการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ต.แก่งโสภาด้วย
 ปัจจุบันตำบลแก่งโลภามีทั้งหมด 13 หมู่บ้าน มีประชากรอยู่อาศัยกว่า 3 พันครัวเรือน จำนวนประชากร 1.2 หมื่นคน  โดยอาศัยน้ำจากลำน้ำเขกสำหรับการประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ในทุกวันนี้