16 กันยายน 2563 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้ช่วยผู้พิพากษา ให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาประจำศาล จำนวน 113 ราย ดังนี้

 

1. นางสาวนรัตน์ชร ธิติบูลยารัตน์

2. นายศรัณย์พิชญ์ เรนวาลี

3. นายธีรกานต์ หางแก้ว

4. นางสาวปิยวรรณ ศุภกิจมงคลกุล

5. นางสาววรพรรณ วิสิฐธนวรรธ

6. นายปรมัตถ์ สุวรรณเสรี

7. นางสาวมณีรัตน์ มหาชัยเจริญ

8. นางสาวพรหทัย จันทร์แสงศรี

9. นางสาววรัญญา ตรงพิสุทธิ์ศักดิ์

10. นางสาวสริตา รัตนอติกุล

11. นางสาวเมษ์รวี แจ่มแจ้ง

12. นายกฤษณพงศ์ อังกุลดี

13. นายภัทรพล พลรังสิต

14. นายรวิน ถกลวิโรจน์

15. นายสัจจา หวังเอียด

16. นายวีรพงศ์ เขาแก้ว

17. นายจิรวัสส์ สินไชย

18. นายณรงค์ชัย ช่วยบ้าน

19. นายจิโรจ เนียมกุลรักษ์

20. นายกิตติศักดิ์ เพ็ชรวงษ์

21. นายชุมพล คงคานนท์

22. นางสาวนันชนก อธิกิจรุ่งเรือง

23. นายปกป้อง วงษ์สรรพ์

 

24. นายธเนศ องค์พิสุทธิ์

25. นายไกรศร วิเศษเขวา

26. นายกาจโสภณ โตชนกธรรม

27. นายจตุพร สังข์เพ็ชร

28. นายเกษม ศิริบุญมา

29. นายศิวดล ธีรเจริญทรัพย์

30. นายพิชาญเมธ ชาวเวียง

31. นายเกียรติศักดิ์ สงแก้ว

32. นายธีรภัทร์ ก่อเกียรติ

33. นางสาวนิศารัตน์ กล้าเวช

34. นายเสถียรพงษ์ พงษ์เจริญ

35. นายนราธิป ชำนาญศรี

36. นายณัฐภูมิ แสงเลิศ

37. นายปัญญา วชิระญาณิศ

38. นายวัชรพงศ์ แก้วโสภา

39. นางสาวพิจิตรา สุทธิเกษม

40. นายธนัท ดุษฎีพร

41. นางสาวขวัญเจ้า ปัญญาประดิษฐ์

42. นายขวัญชัย เผ่าเต็ม

43. นายนาวิน มั่นไสย์

44. นายสิทธินนท์ กี่สุขพันธ์

45. นางสาววีร์ธิชา ตั้งรัตนาวลี

46. นายเกียรติศักดิ์ ละอองแก้ว

47. นายทิวานนท์ อุทัย

 

48. นายชยพล กมลรัตนา

49. นายเริงชัย อรรคทิมากูล

50. นางสาวจิดาภา ไตรองค์ถาวร

51. นายธนบดี ภาคพิชัย

52. นายวัฒนศักดิ์ สุรสอน

53. นายสมภาพ ผลเจริญ

54. นายพิทักษ์ วิถาทานัง

55. นายเชาวลิต เหล่าชัย

56. นางสาวมนัสชนก มาตา

57. นายเจษฎา อมรสิน

58. นางสาวรุจิรา ญาณะเหล็ก

59. นางสาวประภัสสร ลี้รัตน

60. นางสาวมณีนุช แสงสุวรรณนุกุล

61. นายนำชัย ทวีผลอุดมสิน

62. นายวรวุฒิ จันทร์พิทักษ์

63. นางสาวชนิกานต์ วงค์เย็น

64. นางสาวอรรถพันธ์ อดิเทพสถิต

65. นายเอนก เดชรอด

66. นายศราวุธ สถาพรเรืองไร

67. นายนิติวงศ์ หม่อมวงศ์

68. นายสมณรรค์ บัวเกิด

69. นายนฤศักดิ์ ชมสุวรรณ

70. นายกองพล นิลประเสริฐ

71. นายอดิศักดิ์ ศรีวิพัฒน์

 

72. นางสาวสลิลภร เส้งโสตะ

73. นายกีรวัฒน์ ฤทธิเพชร์

74. นายประพันธ์ ทาระเวท

75. นายเบญจพล คุณรักษ์

76. นายบุญชัย เติมวิริยะกุล

77. นายอวยชัย ลาภยืนยง

78. นายนรินทร์ เชี่ยวชาญศิลป์

79. นายเอกราช สารธิมา

80. นางสาวปุริมปรัชญ์ เถระวัตน์

81. นางสาวชญานิศ ทรัพย์มา

82. นายวราวุฒิ แย้มพงษ์

83. นายธีระ ชำนาญดู

84. นางสาววีรวัลย์ วรัญญู

85. นายเอนก รัตนจิตบรรจง

86. นางสาวศุภมาส หวังมหาพร

87. นายรณัฏฐ์ สรรคบุรานุรักษ์

88. นายสุดเขต สาต้นวงษ์

89. นางสาวลัษมณ วิริยะงามวงศ์

90. นายณัฐกฤษฎ์ จินาศรีพูล

91. นางกุลนิษฐ์ ยิ่งชล ธัญญษวินิชกุล

92. นายสุวิชา ปราบจิตร

93. นางสาวชนุตพร รัตนจันทร์

94. นายสิทธิรัตน์ ศรีธรธีระ

 

95. นางสาวพร้อมพร พิชญ์ภักดีอนันต์

96. นายธงชัย มณีสาร

97. นางสาวสุพัตรา ยอดกุล

98. นางสาวขนิษฐา สุขเสน

99. นายนราศักดิ์ ศรีอนันต์

100. นายอิทธิชัย ตัญจรูญ

101. นางสาวอัจฉรา ใหม่เอี่ยม

102. นางสาวจุฑามาศ ตั้งวงค์

103. นายรัฐกิจ เอมเกตุ

104. นายพัฒน์ สุวรรณนัจศิริ

105. นางสาวสุกัญญา กิจกอบชัย

106. นายอัฑฒ์ สันธนวิบูล

107. นายธณกฤต ดำทองเสน

108. นางสาวปิยะดา พรประสงค์สุข

109. นางสาวนภสร สุขพันธรัชต์

110. นางสาวเปรมยุดา อัศวโกวิทวัฒน์

111. นายอภิณัฐ เอี่ยมปรัชญา

112. นายพสิษฐ์ ช้างทอง

113. นายวรรธนะพงศ์ สุภาสวัสดิ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

พระบรมราชโองการ, ผู้พิพากษา

 

พระบรมราชโองการ, ผู้พิพากษา

 

พระบรมราชโองการ, ผู้พิพากษา

 

พระบรมราชโองการ, ผู้พิพากษา