กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแสนสุข โพสต์ภาพข้อความ ประกาศ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนกันยายน 2563 กรมบัญชีกลางไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินและโอนเข้าบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ภายในกำหนดเวลาภายในวันที่ 10 กันยายน 2563 เนื่องจากติดขัดขั้นตอน เรื่องการจัดสรรงบประมาณ ไป - กลับ ระหว่างกรมบัญชีกลาง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม ทั้งสองหน่วยงานอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขและเร่งรัดเวลาในการจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนผู้มีสิทธิ์โดยเร็ว

 

สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ โดยเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นขั้นบันได ตั้งแต่ 600 - 1,000 บาทต่อเดือน หากผู้สูงอายุที่ยังไม่เคยลงทะเบียนก็สามารถติดต่อสอบถามไปที่ อบต. หรือเทศบาลที่อยู่ปัจจุบัน

และสำหรับกลุ่มความพิการ ได้รับมีเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมไปถึงเด็กพิการทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะปรับเพิ่มเบี้ยความพิการจาก 800 บาท เป็น 1,000 บาท ผู้พิการท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับเบี้ยคนพิการ ให้ติดต่อสอบถามที่ อบต. เทศบาล หรือสำนักงานเขต

 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยความพิการ

 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยความพิการ