21 สิงหาคม 2563 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานสถาบัน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่างๆ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ รวม 50 ราย ดังนี้

 

1. รองศาสตราจารย์ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560

2. รองศาสตราจารย์สุโรจน์ ศุภเวคิน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

3. รองศาสตราจารย์อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2560

 

4. รองศาสตราจารย์เทิดชาย ช่วยบำรุง สังกัดสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม สังกัดสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2560

5. รองศาสตราจารย์พีระพงศ์ ทีฆสกุล สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560

6. รองศาสตราจารย์นิสัย เฟื่องเวโรจน์สกุล สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย - เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย - เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561

 

7. รองศาสตราจารย์สุวิมล สัจจวาณิชย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561

8. รองศาสตราจารย์นธกฤต วันต๊ะเมล์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

9. รองศาสตราจารย์วันชัย ยอดสุดใจ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2561

 

10. รองศาสตราจารย์เจษฎา ธารีบุญ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2561

11. รองศาสตราจารย์สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพันธุศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2557

12. รองศาสตราจารย์สมนึก บุญเกิด สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากีฏวิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2558

 

13. รองศาสตราจารย์ไพศาล นาผล สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2559

14. รองศาสตราจารย์เพณณินาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2559

15. รองศาสตราจารย์สุพิชชา จันทรโยธา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560


16. รองศาสตราจารย์ชาตรี ประกิตนนทการ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2560

17. รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ภัคภิญโญ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560

18. รองศาสตราจารย์วิกรณ์ รักษ์ปวงชน สังกัดสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากฎหมายเอกชน สังกัดสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2560

 

19. รองศาสตราจารย์จารุภา วิโยชน์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

20. รองศาสตราจารย์ประภาพร อุทารพันธุ์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีวเคมี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2561

21. รองศาสตราจารย์ศิริธร ศิริอมรพรรณ สังกัดคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร สังกัดคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561

 

22. รองศาสตราจารย์บุรณี กาญจนถวัลย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2561

23. รองศาสตราจารย์แมนสรวง อักษรนุกิจ สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561

24. รองศาสตราจารย์ชวนันท์ ชาญศิลป์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561


25. รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561

26. รองศาสตราจารย์สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรม อุตสาหการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2561

27. รองศาสตราจารย์ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานฤมิตศิลป์ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2561


28. รองศาสตราจารย์วิทยา จันทร์ศิลา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศึกษา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2561

29. รองศาสตราจารย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561

30. รองศาสตราจารย์เจนนุช ว่องธวัชชัย สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

 

31. รองศาสตราจารย์ศุภฤกษ์ ปรีชายุทธ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ทั่วไป สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560

32. รองศาสตราจารย์ชุติมา หรุ่มเรืองวงษ์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2561

33. รองศาสตราจารย์เฟรเดริค ฌ็อง - มารี ตูร์เนอเมน สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2561

 

34. รองศาสตราจารย์อรรถยา สุวรรณระดา สังกัดคณะอักษรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สังกัดคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

35. รองศาสตราจารย์สัมฤทธิ์ วัชรสินธุ์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเคมีอินทรีย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

36. รองศาสตราจารย์สวภา เวชสุรักษ์ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานาฏศิลป์ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2561


37. รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ รัชตะสาคร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเคมีอินทรีย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2561

38. รองศาสตราจารย์ขจร ตีรณธนากุล สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561

39. รองศาสตราจารย์ไพศาล เวชชพิพัฒน์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากุมารศัลยศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2561

 

40. รองศาสตราจารย์ปรีชา ภูวไพรศิริศาล สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเคมีอินทรีย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2561

41. รองศาสตราจารย์วิชิต สุพรศิลป์ชัย สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2561

42. รองศาสตราจารย์ชวลิต งามจรัสศรีวิชัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2561

 

43. รองศาสตราจารย์ปิติ จันทร์วรโชติ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเภสัชวิทยา สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2561

44. รองศาสตราจารย์สมฤทัย วัชราวิวัฒน์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2561

45. รองศาสตราจารย์วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2561

 

46. รองศาสตราจารย์แมทธิว โอเวน โทมัส โคล สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2560

47. รองศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน สังกัดคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง สังกัดคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

48. รองศาสตราจารย์ภาสกร ศรีทิพย์สุโข สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2561

 

49. รองศาสตราจารย์ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

50. รองศาสตราจารย์ พันตำรวจเอก ชัชนันท์ ลีระเติมพงษ์ อาจารย์ (สบ 5) กลุ่มงานคณาจารย์ สังกัดคณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สังกัดคณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2561

 

ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี