นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการ การประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “บ ว ร " (บ้าน วัด โรงเรียน) จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 3” โดยมี นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. คณะผู้บริหาร กปน. และคณะผู้แทนหน่วยงานต้นแบบทางสังคม เข้าร่วม ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง 
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการ กปน. กล่าวว่า กปน. ได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยการนำหลักการ บ ว ร (บ้าน วัด โรงเรียน) ซึ่งถือเป็นสถาบันหลักที่มีบทบาทใกล้ชิดต่อวิถีชีวิตของคนไทย ร่วมขับเคลื่อนและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน กปน. จึงได้ดำเนินกิจกรรม “บ ว ร” ปี 3 เพื่อส่งเสริมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญทางสังคม คือ บ้าน วัด โรงเรียน และโรงพยาบาล เพื่อให้หน่วยงานต้นแบบดังกล่าวช่วยเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประหยัดน้ำอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้มีน้ำใช้อย่างยั่งยืนในอนาคต 
 

                กปน.เปิดกิจกรรม "บ ว ร" ปี 3 หนุนหน่วยงานต้นแบบประหยัดน้ำ

"นอกจากบ้าน วัด โรงเรียน และโรงพยาบาลแล้ว ทำอย่างไรจึงจะเผยแพร่แนวคิดนี้ออกสู่ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ร้านอาหาร คอนโดมิเนียม โรงงานอุตสาหกรรม ที่มีการใช้น้ำจำนวนมาก เพื่อขยายผลโครงการให้เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากจะประหยัดน้ำได้มากแล้ว จะเป็นการช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถประหยัด และลดต้นทุนการบริหารงานได้อีกทางหนึ่งด้วย" นายนิสิต กล่าว
นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. กล่าวว่า ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่ผลิตและบริการน้ำประปาสะอาดปลอดภัยให้ประชาชนในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ กปน. จึงมุ่งเน้นรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่ากับทุกภาคส่วน รวมถึงสนับสนุนให้มีอุปกรณ์หรือนวัตกรรมใหม่ๆที่ช่วยประหยัดน้ำ ดังนั้น กปน. จึงได้จัดกิจกรรม “บ ว ร” ต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2561 กับหน่วยงาน บ้าน วัด โรงเรียน และโรงพยาบาลไปแล้วรวม 16 แห่ง

             กปน.เปิดกิจกรรม "บ ว ร" ปี 3 หนุนหน่วยงานต้นแบบประหยัดน้ำ  สำหรับปีนี้ กปน. ได้ขยายผลโครงการให้กับหน่วยงานต้นแบบทางสังคมอีก12 แห่ง ได้แก่ ทำเนียบรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย์ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร วัดบัวขวัญ (พระอารามหลวง) วัดบางพลีใหญ่กลาง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และโรงพยาบาลรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ โดยกิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการให้ความรู้นิทรรศการวิธีการประหยัดน้ำในชีวิตประจำวัน / วิธีการล้างถังพักน้ำ เพื่อรักษาคุณภาพน้ำประปาตามแผนน้ำประปาปลอดภัย / วิธีตรวจสอบท่อแตกรั่วภายในบ้าน และการแนะนำก๊อกประหยัดน้ำที่ได้รับฉลากประหยัดน้ำของ กปน. รวมทั้งการเปลี่ยนอุปกรณ์ก๊อกประหยัดน้ำที่ได้รับฉลากประหยัดน้ำของ กปน. ให้แก่หน่วยงานต้นแบบทั้ง 12 แห่ง โดย กปน. จะวัดปริมาณการใช้น้ำหลังการติดก๊อกเป็นเวลา 30 วัน และมีเป้าหมายลดปริมาณการใช้น้ำลงไม่น้อยกว่า 10 % 
 ทั้งนี้ กปน. ได้มอบตู้น้ำดื่มเย็น “น้ำประปาดื่มได้ ลดการใช้พลาสติก” ให้กับผู้แทนหน่วยงานที่สามารถลดการใช้น้ำได้สูงสุดในโครงการ “บวร” ปี 2 จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี วัดอโศการาม วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง โรงเรียนบ้านบางกะปิ และโรงพยาบาลบางพลี เพื่อส่งเสริมโครงการน้ำประปาปลอดภัยดื่มได้และลดการใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เพื่อร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ