เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2563 นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวถึงกรณีการจ่ายเงินชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่เคยยื่นกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย และส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือนภายใน 15 เดือนแล้ว ทำให้ไม่ได้รับการชดเชยรายได้เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน

ซึ่งขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการขอสนับสนุนเงินจากกระทรวงการคลัง โดยได้แจ้งจำนวนผู้ประกันตนที่ไม่ได้รับเงินกรณีว่างงานจำนวน 59,000 ราย ต่อกระทรวงการคลังแล้ว

และหากอนุมัติเงินมาเมื่อใด สำนักงานประกันสังคม พร้อมโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตนตามฐานข้อมูลรายชื่อ พร้อมหมายเลขบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนภายใน 2 สัปดาห์ โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อยังสำนักงานประกันสังคมแต่อย่างใด

โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า เงินชดเชยรายได้ที่ใช้ในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงินที่สำนักงานประกันสังคมได้เสนอโครงการไปเพื่อขอรับเงินกับรัฐบาล ไม่ใช่เงินที่สำนักงานประกันสังคมสั่งจ่ายจากเงินกองทุนประกันสังคมแต่อย่างใด และการจ่ายเงินกรณีว่างงานให้กับผู้ประกันตน ก็เป็นการจ่ายชดเชยรายได้ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ไม่เคยได้รับสิทธิในโครงการเราไม่ทิ้งกันจากกระทรวงการคลัง