เมื่อวันที่ 30 ก.ค.63 เวลา 09.30 น. ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม เขตพระโขนง การประปานครหลวง (กปน.) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 68พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 “กปน. รวมใจ ให้ความรู้ ฟื้นฟูคลอง” โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย(มท.2)เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. นายเรืองเดช พงษ์จันทรโอ ผู้อำนวยการเขตพระโขนง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้บริหาร พนักงาน กปน.และชาวชุมชนเขตพระโขนง เข้าร่วม
 

 

                    จัด"กปน. รวมใจ ให้ความรู้ ฟื้นฟูคลอง"เฉลิมพระเกียรติ ร.10

นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย กล่าวว่า กปน. เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการผลิตน้ำประปาให้บริการประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยรับน้ำดิบจาก 2 แหล่ง ได้แก่ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา และลุ่มน้ำแม่กลอง มาผลิตน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย คุณภาพดี ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) นอกจากภารกิจหลักแล้ว กปน. ยังให้ความสำคัญกับทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด ตลอดจนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อพบว่าคลองบางแห่งประสบปัญหาการไหลเวียนของน้ำและน้ำเสีย ซึ่งส่งผลกระทบกับคุณภาพชีวิตของประชาชน ในวันนี้ กปน. จึงได้จัดกิจกรรม “กปน. รวมใจ ให้ความรู้ ฟื้นฟูคลอง” โดยมีนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์แหล่งน้ำ และการไม่ปล่อยน้ำเสียลงคูคลองสาธารณะ รวมทั้งยังมีการเติมน้ำหมักชีวภาพ (EM) ในคลองบ้านหลาย เพื่อบำบัดปัญหากลิ่นเหม็นและน้ำเน่าเสียในคลองเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย และร่วมกันดูแล รักษา ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะคลองในชุมชน เพื่อให้แหล่งน้ำกลับคืนสู่สภาพดี และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

               จัด"กปน. รวมใจ ให้ความรู้ ฟื้นฟูคลอง"เฉลิมพระเกียรติ ร.10

 "ขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยเฉพาะแม่น้ำคูคลองสาธารณะ ขอให้ช่วยกันรักษาแหล่งน้ำสาธารณะ ด้วยการบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน ก่อนปล่อยลงในแม่น้ำลำคลอง เช่น การกรองขยะและไขมัน ต้องสร้างวินัยในแต่ละครัวเรือน และขยายไปสู่ชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเราเอง และขอให้ทุกคนใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า ด้วยการตรวจสอบอุปกรณ์การใช้น้ำภายในบ้าน และรีบซ่อมแซมทันที เมื่อพบปัญหาแตกรั่วซึม รวมทั้งเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่ได้รับการรับรองฉลากประหยัดน้ำของการประปานครหลวง หากพบท่อประปาแตกรั่วในที่สาธารณะ สามารถแจ้งได้ที่ MWA Call Center 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การประปานครหลวงเร่งดำเนินการซ่อมแซม เพื่อลดน้ำสูญเสียอย่างรวดเร็ว" นายนิพนธ์ กล่าว

               จัด"กปน. รวมใจ ให้ความรู้ ฟื้นฟูคลอง"เฉลิมพระเกียรติ ร.10

 นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา กปน. ได้ดำเนิน “โครงการรวมใจรักษ์น้ำ” ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวกับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ การให้ความรู้เรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพ (EM) เพื่อนำไปใช้ในครัวเรือนและการเกษตร แทนการใช้สารเคมี การเก็บขยะ ผักตบชวา และเทน้ำหมักชีวภาพลงในคลองต่าง ๆ การปลูกต้นไม้ การมอบเครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชนต่าง ๆ และการมอบเงินสนับสนุนชุมชนในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลอง ดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ ซึ่งกิจกรรม “กปน. รวมใจ ให้ความรู้ ฟื้นฟูคลอง” ครั้งนี้ เป็นหนึ่งในโครงการรวมใจรักษ์น้ำ ที่ กปน. ได้จัดทำขึ้น เพื่อให้ชาวชุมชนเขตพระโขนง มีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนเกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะทรัพยากรน้ำอย่างสัมฤทธิ์ผลและยั่งยืน

ทั้งนี้ มท.2 และคณะ ได้ร่วมเติมน้ำหมักชีวภาพ (EM) ในคลองบ้านหลาย พร้อมมอบข้าวกล่องและน้ำดื่มบรรจุขวดปาป้าให้ประชาชนในพื้นที่ด้วย