ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์อธิบายขั้นตอนการตรวจคัดกรอง โควิด-19 ของผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยระบุว่า

 

การเดินทางเข้ามาภายในประเทศไทย

 

1. Fit to Fly คือ ผู้เดินทางจะต้องสุขภาพแข็งแรงดี ไม่ปรากฎอาการผิดปกติใดๆ

 


 

2. การตรวจยืนยันว่าไม่มีการติดเชื้อ ก่อนเข้าประเทศไทย โดยจะต้องมีการตรวจติดตามเป็นระยะๆ ด้วยวิธีการแยงจมูกหาเชื้อโดยตรง (PCR) เพื่อใช้เป็นเสมือน "พาสปอร์ตด้านสุขภาพ"

 

3. เมื่อเข้าประเทศไทย ตรวจซ้ำ ขาเข้า ด้วยวิธีหาเชื้อ ด้วย PCR และ การตรวจเลือด

 

และตรวจซ้ำ ในวันที่ 4-7 วัน

 

-ตรวจครั้งที่ 1 ในช่วง 5 วัน ก่อนเดินทางเข้ามาในประเทศ
-ตรวจครั้งที่ 2 ในช่วง 1 วัน ก่อนเดินทางเข้ามาในประเทศ

 

เมื่อเดินทางเข้ามาภายในประเทศแล้ว ตรวจซ้ำ เป็นครั้งที่ 3 และจำเป็นจะต้องได้รับการกักกันเป็นระยะเวลาสั้นๆ

 

-ตรวจครั้งที่ 4 ในช่วง 4-5 วัน ถึง 7 วันหลังจากเดินทางเข้ามาในประเทศแล้ว

 

 

สำหรับวิธีการเจาะเลือดตรวจภูมิคุ้มกันและ หาเชื้อ PCR ต้องเป็นวิธีมาตรฐาน

 

ถ้า "ผลบวก" จากอย่างใด อย่างหนึ่งหรือทั้ง 2 อย่าง ผู้เดินทางต้องได้รับการกักตัวต่อ 14 วัน และเฝ้าดูอาการและตรวจซ้ำเป็นระยะ ตามปกติ

 

ถ้า ผลเป็นลบ เข้าประเทศ แบบ new normal

 

4 ข้อ ที่ลืมไม่ได้ในการใช้ชีวิตแบบ New Normal

 

-ระบบติดตามตัว
-การสวมหน้ากากอนามัย
-การหมั่นล้างมือให้สะอาด
-การรักษาระยะห่าง (Social distancing)

 

ยังคงเป็นหัวใจสำคัญในทุกกิจกรรมทั้งระหว่างการเดินทางและการใช้ชีวิตภายในประเทศ