ข่าว

ราชกิจจานุเบกษา พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งราชองครักษ์ จำนวน 364 ราย

ราชกิจจานุเบกษา พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งราชองครักษ์ จำนวน 364 ราย
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศ แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์ จำนวน 364 ราย

9 กรกฎาคม 2563 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร รับราชการสนองพระเดชพระคุณในหน้าที่นายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 6 มาตรา 8 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 มาตรา 4 มาตรา 5 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. 2495 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรรับราชการสนองพระเดชพระคุณในหน้าที่นายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์ สืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 364 นาย ตามรายชื่อที่แนบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน พุทธศักราช 2563

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

อ่านข่าว - ราชกิจจานุเบกษา พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ 1,248 ราย

 

นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารบก จำนวน 118 นาย

1. พลเอก กนก ภู่ม่วง

2. พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา

3. พลเอก เจิดวุธ คราประยูร

4. พลเอก จักรชัย โมกขะสมิต

5. พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์

6. พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด

7. พลเอก ชัชชัย ภัทรนาวิก

8. พลเอก เชิดชัย สุคนธสิงห์

9. พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ

10. พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์

11. พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้

12. พลเอก เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ

13. พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์

14. พลเอก นภดล ขันตยาภรณ์

15. พลเอก บุญชู กลิ่นสาคร

16. พลเอก ประวิตร ฉายะบุตร

17. พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี

18. พลเอก รักศักดิ์ โรจน์พิมพ์พันธุ์

19. พลเอก วีรยุทธ อินทร์วร

20. พลเอก ศักดา เนียมคำ

21. พลเอก ศรีศักดิ์ พูนประสิทธิ์

22. พลเอก สิงห์ทอง หมีทอง

23. พลเอก สิทธิพล ชินสำราญ

24. พลเอก สุนัย ประภูชะเนย์

25. พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์

26. พลโท กฤษณ์ดนัย อิทธิมณฑล

27. พลโท คธายุทธ์ เสาวคนธ์

28. พลโท จิรวิทย์ เดชจรัสศรี

29. พลโท จุมพล จุมพลภักดี

30. พลโท เจริญชัย หินเธาว์

31. พลโท ชัยวิน ผูกพันธุ์

 

อ่านต่อ พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์ [นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารบก ลำดับที่ 32 - 118]

 

นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารเรือ จำนวน 100 นาย

119. พลเรือเอก กาญจน์ ดีอุบล

120. พลเรือเอก จงกล มีสวัสดิ์

121. พลเรือเอก ช่อฉัตร กระเทศ

122. พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร

123. พลเรือเอก ทิวา ดาราเมือง

124. พลเรือเอก พัชระ พุ่มพิเชฏฐ์

125. พลเรือเอก พงศกร กุวานนท์

126. พลเรือเอก พิสิษฐ์ ทองดีเลิศ

127. พลเรือเอก วศินสรรพ์ จันทวรินทร์

128. พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์

129. พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม

130. พลเรือเอก สมชาย ณ บางช้าง

131. พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย

132. พลเรือเอก สุชา เคี่ยมทองคำ

133. พลเรือโท กฤชพล เรียงเล็กจำนงค์

134. พลเรือโท ไชยนันท์ นันทวิทย์

135. พลเรือโท ชุตินธร ทัตตานนท์

136. พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม

137. พลเรือโท เดชดล ภู่สาระ

138. พลเรือโท เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์

139. พลเรือโท ทรงวุฒิ บุญอินทร์

140. พลเรือโท ธานี แก้วเก้า

141. พลเรือโท ธีรกุล กาญจนะ

142. พลเรือโท ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์

143. พลเรือโท ภราดร พวงแก้ว

144. พลเรือโท มนัสวี บูรณพงศ์

145. พลเรือโท มาศพันธุ์ ถาวรามร

146. พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์

147. พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล

148. พลเรือโท วรงกรณ์ โอสถานนท์

149. พลเรือโท วุฒิชัย สายเสถียร

 

อ่านต่อ พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์ [นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารเรือ ลำดับที่ 150 - 218]

 

นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารอากาศ จำนวน 77 นาย

219. พลอากาศเอก เฉลิมชัย ศรีสายหยุด

220. พลอากาศเอก ธรินทร์ ปุณศรี

221. พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย

222. พลอากาศเอก นฤพล จักรกลม

223. พลอากาศเอก ปรเมศร์ เกษโกวิท

224. พลอากาศเอก พงษ์ศักดิ์ เกื้ออรุณ

225. พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์

226. พลอากาศเอก วันชัย นุชเกษม

227. พลอากาศเอก วีรพงษ์ นิลจินดา

228. พลอากาศเอก สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร

229. พลอากาศเอก สุจินดา สุมามาลย์

230. พลอากาศเอก สุรศักดิ์ อินทร์จำนงค์

231. พลอากาศเอก อภิรุม จันทรกุล

232. พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ

233. พลอากาศโท กฤษดา จันทร์อินทร์

234. พลอากาศโท เกตุไผท ศรีบุญญเกษ

235. พลอากาศโท คงศักดิ์ จันทรโสภา

236. พลอากาศโท เฉลา ทองแก้ว

237. พลอากาศโท ชานนท์ มุ่งธัญญา

238. พลอากาศโท ทศวรรณ รัตนแก้วกาญจน์

239. พลอากาศโท ประยูร ธรรมาธิวัฒน์

240. พลอากาศโท พงษ์สวัสดิ์ จันทสาร

241. พลอากาศโท พันธ์ภักดี พัฒนกุล

242. พลอากาศโท แมน ศีตะจิตต์

243. พลอากาศโท สฤษดิ์พร สุนทรกิจ

244. พลอากาศโท สุรสีห์ สิมะเศรษฐ์

245. พลอากาศโท สุวรรณ ขำทอง

246. พลอากาศตรี คิดควร สดับ

247. พลอากาศตรี ฐากูร นาครทรรพ

248. พลอากาศตรี ฐากูร สมัตถะ

249. พลอากาศตรี ณรงค์ อินทชาต

 

อ่านต่อ พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์ [นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารอากาศ ลำดับที่ 250 - 295]

 

นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 69 นาย

1. พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา

2. พลตำรวจเอก ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร

3. พลตำรวจเอก มนู เมฆหมอก

4. พลตำรวจเอก นเรศ นันทโชติ

5. พลตำรวจเอก ศักดา ชื่นภักดี

6. พลตำรวจเอก สุชาติ ธีระสวัสดิ์

7. พลตำรวจโท กฤษณะ ทรัพย์เดช

8. พลตำรวจโท กรไชย คล้ายคลึง

9. พลตำรวจโท เกียรติพงศ์ ขาวสำอางค์

10. พลตำรวจโท จารุวัฒน์ ไวศยะ

11. พลตำรวจโท ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์

12. พลตำรวจโท ธนา ชูวงศ์

13. พลตำรวจโท นิรันดร เหลื่อมศรี

14. พลตำรวจโท ปิยะ อุทาโย

15. พลตำรวจโท ประจวบ วงศ์สุข

16. พลตำรวจโท พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์

17. พลตำรวจโท พงษ์พันธุ์ วรรณภักตร์

18. พลตำรวจโท ภาณุรัตน์ หลักบุญ

19. พลตำรวจโท มนตรี สัมบุณณานนท์

20. พลตำรวจโท รอย อิงคไพโรจน์

21. พลตำรวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ

22. พลตำรวจโท วิเชียร ตันตะวิริยะ

23. พลตำรวจโท สมชาย พัชรอินโต

24. พลตำรวจโท สุทิน ทรัพย์พ่วง

25. พลตำรวจโท อดิศร์ งามจิตสุขศรี

26. พลตำรวจโท อิทธิพล พิริยะภิญโญ

27. พลตำรวจโท อำพล บัวรับพร

28. พลตำรวจโท อภิชิต เทียนเพิ่มพูล

29. พลตำรวจตรี กฤษฎา สุรเชษฐพงษ์

30. พลตำรวจตรี กษณะ แจ่มสว่าง

31. พลตำรวจตรี กฤษกร พลีธัญญวงศ์

 

อ่านต่อ พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์ [นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ลำดับที่ 32 - 69]

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด