ข่าว

เพจดังจับโป๊ะ อ.เรนนี่ สวดอัญเชิญเทวดาสำเนียงเพี้ยนมาก

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อีกประเด็นที่คนพูดถึง เพจดังถอดเสียง อ.เรนนี่ ช่องส่องผี สวดอัญเชิญเทวดา ชี้เพี้ยนทั้งคำและสำเนียง แนะใช้ให้ถูกหลักภาษาและไวยากรณ์

 

วันนี้ 2 ก.ค. 2563 เพจเฟซบุ๊ก "อาจารย์ปราบผี" ได้โพสต์ข้อความจับโป๊ะบทสวด อ.เรนนี่ พิธีกรรายการช่องส่องผี โดยระบุว่า EP.12 บท #อัญเชิญเทวดา (กรณีคุณ #เรนนี่)

 

อ่านข่าว "อ.เรนนี่" เคลื่อนไหวแล้ว หลังถูกเพจดังโจมตีหนัก

 

จากรายการทีวี #ช่องส่องผี อันโด่งดัง ซึ่งมีคนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการบิดเบือนประวัติศาสตร์มามากพอสมควรแล้ว แต่มีอีกประเด็นที่มีคนพูดถึงกันมากพอสมควร คือเรื่องการสวดอัญเชิญเทวดาของนาง ซึ่งหลายคนที่มีความรู้ทางพุทธศาสนามาบ้าง โดยเฉพาะภาษาบาลีก็น่าจะฟังกันออกว่าสิ่งที่นางสวดนั้นเพี้ยนทั้งคำ สำเนียง รวมถึงเมโลดี้

 

ผมเลยพยายามอดทนถอดเสียงการสวดของคุณเรนนี่แบบคาราโอเกะ มาให้พวกเราได้อ่านและจะได้เห็นว่าการสวดของเธอมีความผิดพลาดมากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้าง เบื้องต้นมาดูก่อนว่านางสวดผิดมากน้อยแค่ไหน ก่อนที่จะไปพูดถึงประเด็นอื่นๆ


 

เรนนี่ นะโม ตัสส่า ภะคะวะโต อะระหะโต ซั่มมาซั่มพูทตัสส่า (ผิดสำเนียง)
บทที่ถูก นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

เรนนี่ สะรันชัง สะเสนัง สะพังธุง นะริตทัง (ผิด 3 คำ)
บทที่ถูก สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทัง

เรนนี่ ปะริตตะนุภาโว สะทา รักขะตูติ ผะริตวานะ (ผิด 1 คำ)
บทที่ถูก ปะริตตานุภาโว สะทา รักขะตูติ ผะริตวานะ

เรนนี่ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา อะวิกคิติตะตะจิตตา (ผิด 1 คำ)
บทที่ถูก เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา อะวิกขิตตะจิตตา

เรนนี่ ปะริตตา ภะณังตุง (ผิด 2 คำ)
บทที่ถูก ปะริตตัง ภะณันตุ

เรนนี่ สะมันตา จักกะวาเว อัคขะฉัตตุ เทวะตา (ผิด 2 คำ)
บทที่ถูก สะมันตา จักกะวาเฬสุ อัตราคัจฉันตุ เทวะตา

เรนนี่ สิทธัมมา มุนิรัชชัสสะ สุณันตุง สัคขะโมกขะทัง (ผิด 3 คำ)
บทที่ถูก สัทธัมมัง มุนิราชัสสะ สุณันตุ สัคคะโมกขะทัง

เรนนี่ สัคเค กาเม จะรูเป คิริพตัส (ผิด 1 คำ)
บทที่ถูก สัคเค กาเม จะรูเป คิริสิขะระตะเฏ

เรนนี่ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ
บทที่ถูก จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ

เรนนี่ คาเม ตะรุวะคะหะ (ผิด 1 คำ หายไป 1 คำ)
บทที่ถูก คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ

เรนนี่ เขตเต ภุมมา จะยันตุ เท (ผิด 1 คำ หายไป 1 คำ)
บทที่ถูก เขตเต ภุมมา จายันตุ เทวา


เรนนี่ ละชะสะ วิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา (ผิด 1 คำ)
บทที่ถูก ชะละถะละ วิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา

เรนนี่ ติณฐันตา สัตติเกยัง มุนิวะระ จะนัง (ผิด 3 คำ)
บทที่ถูก ติฏฐันตา สันติเกยัง มุนิวะระวะ จะนัง

เรนนี่ สัตถุโว เม่ สุณันตุง (ผิด 2 คำ ผิดสำเนียง)
บทที่ถูก สาธะโว เม สุณันตุ

เรนนี่ ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา (3 times)
บทที่ถูก ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา (3 times)

 

จะเห็นว่าการสวดอัญเชิญเทวดาเป็นภาษาบาลีของเธอนั้นเข้าขั้นวิกฤติ เพราะมีคำผิดและคำหายไปแทบจะทุกบรรทัด ส่วนบรรทัดไหนที่สวดถูกก็จะเพี้ยนสำเนียงซึ่งไม่ผิดแต่ตลก ในศาสนาพุทธเชื่อกันว่าภาษาบาลีหรือภาษามาคธีเป็นภาษาที่รักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าและเหล่าพระสาวกไว้ มีรูปวิเคราะห์ศัพท์ว่า "พุทธวจนํ ปาเลตีติ ปาลี" แปลว่า "ภาษาใดย่อมรักษาไว้ซึ่งพระพุทธวจนะ เพราะเหตุนั้น ภาษานั้นชื่อว่า บาลี"

 

เรนนี่, ช่องส่องผี

 

คัมภีร์อรรถกถา ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค กล่าวว่า ภาษามาคธีใช้กันมากในนรก ในดิรัจฉาน ในเปตติวิสัย ในมนุษยโลก ในเทวโลก บรรดาภาษาของสัตว์ในภูมินั้นๆ ภาษาที่เหลือ เช่น โอฏฏภาษา กิรตภาษา อันธกภาษา โยนกภาษาและทมิฬภาษา ย่อมดิ้นได้ ส่วนภาษาบาลีเพียงภาษาเดียวเท่านั้นย่อมไม่ดิ้น แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อจะทรงยกพระพุทธพจน์คือพระไตรปิฎกขึ้นสู่แบบแผนก็ทรงยกขึ้นไว้ในภาษามาคธีเท่านั้น นับว่าเป็นพรหมโวหารและอริยโวหารตามเป็นจริง โบราณาจารย์จึงให้ความสำคัญและยกย่องภาษาบาลีซึ่งบันทึกพระไตรปิฎกไว้ด้วยคาถาในคัมภีร์ สาสนวํสปฺปทีปิกาว่า

 

อกฺขรา เอกํ เอกญฺจ พุทฺธรูปํ สมํ สิยา
ตสฺมา หิ ปณฺฑิโต โปโส สิกฺเขยฺย ปิฏกตฺตยํ

 

อักขระตัวหนึ่งๆ เทียบเท่ากับพระพุทธรูปองค์หนึ่ง
เหตุนั้น คนฉลาดควรเขียนพระไตรปิฎก

 

คาถานี้เกิดขึ้นเพื่อแสดงอานิสงส์ของการสร้างพระไตรปิฎกเป็นการจูงใจคนให้เกิดศรัทธาในการสร้างคัมภีร์ เช่น เมื่อมีการพิมพ์พระไตรปิฎกเป็นเล่มหนังสือก็มีการชักชวนผู้คนให้สร้างพระไตรปิฎกถวายวัด และประยุกต์มาเป็นการพิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทานที่นิยมทำกันอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเท่ากับว่าเป็นการให้ความสำคัญแก่ภาษาบาลีเป็นอย่างมาก

 

หากใช้หลักการนี้ว่าการสร้างอักขระ 1 ตัว เทียบเท่าการสร้างพระพุทธรูป 1 องค์ มาประยุกต์แล้ว การทำลายอักขระ 1 ตัว ก็เท่ากับการทำลายพระพุทธรูป 1 องค์ ดังนั้น จากบทสวดอัญเชิญเทวดาที่ผมยกมาเท่ากับเรนนี่ทำลายพระพุทธรูปไป 19 องค์ และทำพระพุทธรูปหายไปอีก 2 องค์ และสร้างพระพุทธรูปเพี้ยนๆ อีกหลายองค์

 

หากเรนนี่จะใช้ภาษาบาลีในพุทธศาสนาก็ต้องใช้ให้ถูกหลักภาษาและไวยากรณ์ เพราะภาษานี้ไม่ใช่ภาษาของเรนนี่ แต่เป็นภาษาที่รักษาพระพุทธพจน์ไว้ และหากภาษาบาลีเป็นภาษาสากลในภพภูมิต่างๆ ตามที่คัมภีร์กล่าวไว้ เรนนี่จะสื่อสารกับเทวดา เปรต อสุรกาย สัตว์นรก เดรัจฉาน หรือมนุษย์ผู้รู้ภาษาบาลีไม่ได้ดังที่กล่าวอ้างเลย เพราะเพียงแค่บทสวดภาษาบาลีง่ายๆ อย่างบทอัญเชิญเทวดา เรนนี่ก็สวดผิดบรรลัยไปหมดแล้ว ถ้าไม่อายมนุษย์ที่มีการศึกษา ก็อายเทวดา เปรต อสุรกายเดรัจฉานหรือสัตว์นรกที่เค้ารู้ภาษาบาลีเถอะ

 

 

 

เรนนี่

เรนนี่

เรนนี่

เรนนี่

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ