วันนี้ (21/05/63) นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารมว.กษ. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน"ฮาลาล" ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ ZOOM ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 ในการนี้ได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวทั้งในระดับนานาชาติจากกระทรวงพาณิชย์ ทั้งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่ได้ส่งเสริมสินค้าฮาลาลเพื่อการส่งออกและกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ดำเนินการด้านส่งเสริมธุรกิจฮาลาลในต่างประเทศและมุมมองขององค์กรระหว่างประเทศจาก Mr. Sridhar Dharmapuri ตัวแทนองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ  (FAO) ประจำประเทศไทย ที่ได้นำเสนอโอกาสและความท้าทายของสินค้าเกษตรฮาลาลไทยในเวทีโลก พร้อมกันนี้ทาง เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน และ คุณสุวิทย์ รัตนจินดา ประธานสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย ได้นำเสนอช่องทางการค้าและโลจิสติกส์สู่เอเชียกลางซึ่งเป็นตลาดสินค้าเกษตรฮาลาลและช่องทางเชื่อมโยงกับตะวันออกกลางอีกทางหนึ่ง  

 

และสำหรับมิติภายในประเทศ ในส่วนภาคเอกชน โดยนายไกรกิติ  ทิพกนก ได้เสนอแผนกรอบระเบียงเศรษฐกิจ เกษตร”ฮาลาล” และการขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่ซึ่งได้ร่วมหารือกับทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) ในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ตอบสนองนโยบายดังกล่าวและความเห็นเพิ่มเติมของข้อคิดเห็นจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยโดย ดร.คณิศวร ชำนาญเวศ และโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อสู่การรับรองมาตรฐานฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามกลางเพื่อขับเคลื่อน กระจายการรับรู้ จึงให้จัดทำ Halal Forum  เพิ่มการสื่อสารจากระบบแท่งสู่ระบบท่อเชื่อมโยงกับโครงสร้าง ทุกภาคส่วนโดยไม่ยึดติดการทำงานแบบเก่าไม่นำปัญหามาเป็นอุปสรรคใช้พลังจากคณะทำงาน ผู้มีคุณวุฒิที่มีศักยภาพสูงร่วมผลักดันเปิดโอกาสให้สินค้าอาหารและเกษตรฮาลาลไทยในยุคหลังโควิด