สำนักงานประกันสังคม ไขข้อสงสัย เรื่อง ว่างงานจากสถานการณ์โควิด-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563 และวันที่ 31 มี.ค.2563 ได้มีมติออกมาตรการช่วยเหลือ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ในเรื่องของการว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย/ลาออก เลิกจ้าง ซึ่งสำนักงานประกันสังคมพบว่ามีสถานประกอบการและผู้ประกันตนสอบถามเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเข้ามาเป็นจำนวนมาก

สำนักงานฯ จึงดำเนินการรวบรวม ข้อคำถามที่พบบ่อยและทำคำตอบเพื่อทำความเข้าใจแก่ นายจ้าง ผู้ประกันตน (ตามภาพ)

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถาม ที่หน้าเว็บไซต์ www.sso.go.th ผ่านช่องทาง E-mail : info @sso1506.com Web board (กระดานสนทนา) Live Chat รวมทั้ง Facebook.com/ssofanpage สำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน