5 เมษายน 2563  นายแพทย์ สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) ประกอบกับมีประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมาตรวจหาเชื้อเป็นจำนวนมาก

 

 

 

               กรมควบคุมโรคได้เตรียมเครื่อง cobas 6800 ที่เป็นเครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติระดับโมเลกุล เพื่อหาสารพันธุกรรม ที่สามารถตรวจหาเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 เดิมมีการติดตั้งเครื่องตรวจหาเชื้อดังกล่าวที่สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค เพื่อตรวจปริมาณเชื้อไวรัสเอชไอวีในเลือด (HIV-1 Viral load) แต่เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้นำมาปรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างผู้ป่วยและผู้สัมผัสผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 เช่นเดียวกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และได้ดำเนินการติดตั้งเครื่อง cobas 6800 ไปยังระดับพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี (สคร.5 ราชบุรี) และ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น (สคร.7 ขอนแก่น) ซึ่งอยู่ในระหว่างการเตรียมพร้อมและการตรวจประเมินคุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงจะสามารถเปิดให้บริการได้อย่างเป็นทางการ

 

 

 

คร. ติดตั้งเครื่องตรวจเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 อัตโนมัติเพิ่ม 2 จว.

 

 

 

คร. ติดตั้งเครื่องตรวจเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 อัตโนมัติเพิ่ม 2 จว.

 

 

 

คร. ติดตั้งเครื่องตรวจเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 อัตโนมัติเพิ่ม 2 จว.

 

 

 

คร. ติดตั้งเครื่องตรวจเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 อัตโนมัติเพิ่ม 2 จว.

 

 

 

คร. ติดตั้งเครื่องตรวจเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 อัตโนมัติเพิ่ม 2 จว.

 

 

 

               นายแพทย์ สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า เครื่องตรวจหาเชื้อดังกล่าวใช้เทคนิค Real time PCR ซึ่งเป็นเทคนิคมาตรฐาน และได้รับการยอมรับในการวินิจฉัยจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ สามารถรองรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 ได้จำนวนมาก เนื่องจากเป็นระบบอัตโนมัติ และสามารถรองรับปริมาณงานจำนวนมาก ซึ่งแต่เดิมการทดสอบตรวจหาเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 โดยชุดตรวจวิเคราะห์ cobas 6800 สามารถให้ผลการทดสอบ 96 ตัวอย่างแรกภายในเวลาประมาณ 3.5 ชั่วโมง และจะออกผลการทดสอบต่อเนื่อง 96 ตัวอย่างในทุกๆ 90 นาที โดยจะให้ผลทดสอบรวมทั้งสิ้น 1,440 ตัวอย่างใน 24 ชั่วโมง