วันที่ 3 เมษาฯ วันแรกประกาศ "เคอร์ฟิว' ตามข้อกำหนดออกตามประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ห้ามออกจากบ้าน 22.00-04.00 น. บรรยากาศ  บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จุดเชื่อมระบบขนส่งสาธารณะของกรุงเทพมหานครวันแรก ประชาชนยังปรับตัวไม่ทัน บางส่วนยังเดินทางกลับไม่ถึงบ้าน หลังรถขนส่งสาธารณะหยุดวิ่ง

ประชาชนยังปรับตัวกลับบ้านไม่ทัน 'เคอร์ฟิว' วันแรก

     ภายหลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. ได้ลงนามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 
ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 - 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีความจำเป็นหรือเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หนังสือพิมพ์ การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง การขนส่ง พัสดุภัณฑ์ การขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก การขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศเพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ  การเข้าออกเวรทำงานผลัดกลางคืนตามปกติหรือการเดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยาน โดยมีเอกสารรับรองความจำเป็นหรือเอกสารเกี่ยวกับสินค้าหรือการเดินทาง และมีมาตรการป้องกันโรคตามข้อกำหนด (ฉบับที่ 3) หรือเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งต่าง ๆ ของทางราชการ หรือมีเหตุจำเป็นอื่น ๆ โดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

     ประชาชนยังปรับตัวกลับบ้านไม่ทัน 'เคอร์ฟิว' วันแรก

      "  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548โดยให้การบังคับใช้คำสั่งมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.นี้เป็นต้นไป"

ประชาชนยังปรับตัวกลับบ้านไม่ทัน 'เคอร์ฟิว' วันแรก

ประชาชนยังปรับตัวกลับบ้านไม่ทัน 'เคอร์ฟิว' วันแรก

ประชาชนยังปรับตัวกลับบ้านไม่ทัน 'เคอร์ฟิว' วันแรก  

ประชาชนยังปรับตัวกลับบ้านไม่ทัน 'เคอร์ฟิว' วันแรก

 

ประชาชนยังปรับตัวกลับบ้านไม่ทัน 'เคอร์ฟิว' วันแรก

ประชาชนยังปรับตัวกลับบ้านไม่ทัน 'เคอร์ฟิว' วันแรก