50 สำนักงานเขต ของกรุงเทพมหานคร ได้ปรับแนวทางให้บริการงานทะเบียน ลดความหนาแน่นของประชากร โดยมีการปรับแนวทางและเวลาในการให้บริการประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการแจ้ง เกิด-ตาย สมรส-หย่า 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตกรุงเทพ
วันราชการ (จันทร์-ศุกร์) เวลา 08.00-16.00 น.
- งานทะเบียนราษฎร ให้บริการเฉพาะการรับแจ้งเกิด-ตาย การตรวจ คัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร
- งานบัตรประจำตัวประชาชน ให้บริการเฉพาะขอตรวจคัดและรับรองสำเนาเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน
- งานทะเบียนทั่วไป ให้บริการเฉพาะจดทะเบียนสมรส-หย่า และคัดรับรองเอกสารเกี่ยวกับงานทะเบียนทั่วไป
สำหรับวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.00-16.00 น.
- ให้บริการเฉพาะรับแจ้งเกิด-ตาย
ในกรณีที่ประชาชนมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้เอกสารหลักฐานการทะเบียน ให้สำนักงานเขตพิจารณาดำเนินการเป็นกรณีๆ ไป ทั้งนี้ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จะคลี่คลาย
 
50 สำนักงานเขต กทม. ปรับแนวทาง แจ้ง เกิด ตาย สมรส หย่า มีวันและเวลากำหนด
 
 
CR.สำนักงานเตกรุงเทพมหานคร