วันที่1 เม.ย. 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องมือแพทย์พระราชทาน เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-19 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี และ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารและคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเป็นผู้แทนรับมอบของพระราชทาน

         โดยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้แก่ 2 โรงพยาบาลวันนี้ ประกอบด้วย เครื่องช่วยหายใจ Bennett 840 โรงพยาบาลจำนวนละ 3 เครื่อง ซึ่งเครื่องช่วยหายใจ Bennett 840 นี้เป็นเครื่องช่วยหายใจชนิด Volume control เหมาะสำหรับผู้ป่วยวิกฤติและผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องรับบริการ

"ในหลวง"พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์  2 รพ.รับมือโควิด-19

    การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปลื้มปิติใน  พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีต่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร  ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มกำลังความสามารถ