สกลนคร - นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ออกประกาศฉบับที่ 7 เรื่อง "ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว" โดยที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสกลนครมีมติประกาศ "ห้ามจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ทุกชนิด" และขยายเวลาในการปิดสถานที่ชั่วคราวตามประกาศจังหวัดสกลนครฉบับที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 16 เมษายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

 

ขณะเดียวกันเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยประชาชนในพื้นที่จึงมีให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ได้แก่ ร้านหรือสถานประกอบการขายสุรา ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ที่ได้รับใบอนุญาตให้จำหน่ายสุรา ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยสามารถจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นได้ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 16 เมษายน 2563

 

 

 

โดยผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ด้วย

 

 

 

สกลนคร เข้ม ประกาศห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ทุกชนิด