นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ออกประกาศสั่งปิด "แอททรีคอนโด" ถนนบึงพระจันทร์ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จ.พิษณุโลก เป็นการชั่วคราว หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 

 

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) และพบผู้ป่วยยืนยันในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นผู้พักอาศัยอยู่ในอาคารชุด “แอททรีคอนโด” ถนนบึงพระจันทร์ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จึงมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อเป็นการป้องกันการแหระบาดของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จากสถานที่ดังกล่าว

 

 

 

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 มาตรา 35 (1) (3) แห่พระรารบัญญัติโรคคิดต่อ พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคคิดต่อจังหวัดพิษณุโลก ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 จึงมีคำสั่งดังนี้

 

 

 

ข้อ 1 สั่งปิดอาคารชุด “แอททรีคอนโด”ถนนบึงพระจันทร์ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 23.00 น.จนถึงวันที่ 8 มษายน 2563 เวลา 23.00 น.

 

 

ข้อ 2 ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากสถานที่ตามข้อ 1 เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ (นายอำเภอเมืองพิษณุโลก หรือผู้ที่นายอำเภอเมืองพิษณุโลกมอบหมาย)

 

 

ข้อ 3 ให้บุคคลซึ่งอยู่ในบังคับตามคำสั่งนี้ปฏิบัติตามมาตรการ/แนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกกำหนตไว้ท้ายคำสั่งนี้

 

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรค2 (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

 

 

 

ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พศ.2558 สั่งณ วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

 

 

 

สั่งปิดคอนโดหรูกลางเมืองพิษณุโลก หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19