คมชัดลึกออนไลน์ 4 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ข่าวทั่วไป

ด่วน ผู้ว่าฯชลบุรี สั่งปิดสวนน้ำ เครื่องเล่น สนามกอล์ฟ

23 มีนาคม 2563 - 14:09 น.
โควิด19,ชลบุรี
ข่าวทั่วไป

Shares :
เปิดอ่าน 1,787 ครั้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีสั่งมาตรการเร่งด่วน งดใช้พื้นที่ชายหาด จ.ชลบุรี สั่งปิดสถานเสี่ยงอีกเพียบ


จากกรณีในโลกโซเชียล มีการแชร์ภาพ วัยรุ่นจำนวนมาก รวมตัวกันนั่งชิลริมหาดวอนนภา บางแสน จังหวัดชลบุรี
จนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ ถึงความปลอดภัยเพราะการรวมตัวกันจำนวนมากนั้น อาจเสี่ยงให้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมา

ล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้มีการประกาศปิดพื้นที่เสี่ยงในจังหวัลบุรี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ดังนี้
 
 
ตามที่ ได้มีคำสั่งคณะกรรมการโรคคิดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓
เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVD 19)) เพื่อเป็นการป้องกันและควมคุมการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavitus Dsease 2019 (COVD 19)) ในพื้นที่จังหว้ตบลบุรีไปแล้ว นั้น
ปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาศของโรหคิตเชื้อไวรัสดโรนา 2019 หรือโรคโควิต 19
(Coronavirus Discase 2019 (COVID 19)) ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ยังพบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) และมีผู้สัมมัสใกล้ตกับผู้ติตเชื้อเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ระต้องดำเนินการป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังล่าว ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดชลนรี เบ็นไปอย่างมีประสิทธิภาทและเป็นไปตามมาทรการของ
กระทรวงสาธารณสุข จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตราแห่งหระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้ว่ราชการจังหวัดชลบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติตต่อจังหวัดชลบุรี ตามมติที่ประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ จึงให้ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดชลบรีเป็นการเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
๑.ให้ปิดสวนน้ำ สวนสนุกที่มีเครื่องเล่นให้บริการทั้งบริเวณภายในและนอกอาคาร ในพื้นที่
จังหวัดชลบุรีกแห่ง เป็นการชั่คราว ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
๒.ให้ปิดร้านเกมส์ ร้า
นอินเตอร์เนิต และสถานที่ให้บริการคอมพิวเตอร์ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
ทุกแห่ง เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
๓.ให้ปิดตลาดนัดพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา
ในพื้นที่จังหวัตชลบุรีทุกแห่ง เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
๔.ให้ปิดสถานที่ที่ให้มีการเล่นสนุกเกอร์ บิลเลียต และโบว์สิ่ง ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีทุกแห่ง
เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
๕.งดการจำหน่าย หรือบริโภค หรือนำมาบริโภค ซึ่งอาหาร เครื่องดื่ม สุรา และแอลกอชอล์
ทุกประเภท บริเวณสะพานชลมารควิถี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ จนกว่า
สถานการณ์จะคลี่ลาย ทั้งนี้ ให้ตำรวจภูรจังหวัดชลบุรีเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดชลบรี มีคำสั่งให้สอดคล้อง
และรองรับกับมาตรการนี้ด้วย
๖.ให้งดการใช้พื้นที่บริเวณชายทะล ชายหาด ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นสถานที่ในการรวมกลุ่ม
สังสรรค์ หรือรับประทานอาหาร เครื่องดื่มทุกชนิด ในบริเวณดังกล่ว เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ เวลา ๒.๐๐ น.
จนถึงเวลา ๐๖.๐๐ น. ของวันถัดไป ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนคม ๒๕๖๓ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้
ให้มีการตรวจสอบและบังคับใช้กฏหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด
 

และเพื่อให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโครนา 2019 หรือไรคโควิด 19
(Coronavius Disease 2019 (COMD 19) ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เป็นไปอย่งมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
มาตรการของกระทรวงสารารณสุข จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ก แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ.๒๕๖๓ ผู้ว่ราชการจังหวัดชลบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคคิตต่อจังหวัดชลบุรี ตามมติ
ที่ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบให้ขอความร่วมมือ แนะนำ ประชาชน
ผู้ประกอบการ หน่วยงาน ส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง ทุกคน/แห่ง ดำเนินการ ดังนี้
๑.ให้ตลาดและตลาดนัดมีจุดคัดกรองประชาชนก่อนเข้าสถานที่ โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้ประกอบการในพื้นตลาดและตลาดนัด(พ่อค้า/แม่ค้า) หากมีอาการป่วยหรือมีความเสี่ยง ให้งดการเข้าไป
ในตลาดโดยเด็ดขาด และให้อำเภอองค์กรปกครองส่วท้องถิ่น บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจุดคัดกรองประชาชนในสถานที่ดังกล่าว
๒.ให้สนามกอล์ฟ/สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ งดกิจกรรมที่ทำให้มีการรวมตัวกันของผู้ใช้บริการ
เช่น กิจกรรมภายในคลับบาส์ เป็นต้น หรือกิจกรรมที่ต้องมีการรวมผู้ไช้บริการและเกิดความแออัด เช่น
การจัดการแข่งขัน การมอบรางวัลต่างๆ เป็นต้น
๓.ให้ผู้ประกอบการให้บริการ ร่ม เตียงผ้าใบ บริเวณพื้นที่ชายหาด ชายทะเลในพื้นที่
จังหวัดชลบุรี จัดวางร่ม เตียงผ้าใบบริเวณพื้นที่ชายหาด  ให้มีระยะห่างประมาณ ๑-๒ เมตร หรืออย่างน้อยหนึ่งช่วงแขน
๔. ให้สมาคม มุลนิธิ ที่เกี่ยวข้อต่อการดำเนินการในเรื่องสุสาน ฌาปนสถาน กำหนตให้มี
การคัดกรองอุณหภูมิของประชาขนก่อนเข้าสุสาน ญาปนสถาน หรือการวางเจลล้างมือในจุดที่มีการใช้ร่วมกัน
ทำความสะอาดสถานที่ที่ประชาชนต้องใช้ร่วมกัน เช่น โรงอาหาร ห้องสุขา ศาลเจ้าของสุสาน เป็นตัน
อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน ซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสีย
อย่างร้ายแรง แค่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา ๓
วรรคสอง (๓) แห่งทระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ โดยผู้ฝาฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง
คณะกรรมการโรคติดต่อจังวัดชลบุรีนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่กินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘
ทั้งนี้ ตั้งแต่วับที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นคันไป
สั่ง ณวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(นายภัครธรณ์ เที่ยนไขย)
ผู้ว่ราชการจังหวัดชลบุรี
ประธานคณะกรรมการโรคคิดค่อจังหวัดชลบุรี

 


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

 

 

 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ