นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ส.ว.ในฐานะรองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์เฟซบุ๊กโดยระบุถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ว่า  1.จุดเริ่มต้น 31 ธันวาคม 2562 พบผู้ป่วยรายแรกที่จีน

วันที่ 8 มกราคม 2563 พบผู้ป่วยรายแรกที่ไทย วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เสียชีวิตรายแรกของไทย วันที่ 16 มีนาคม 2563 ผู้ติดเชื้อทั่วโลก 167,000 คน เสียชีวิต 6,500 คน ผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตนอกประเทศจีน มีมากกว่าของประเทศจีนแล้ว

 

วันที่ 22 มีนาคม 2563 ผู้ติดเชื้อทั่วโลก304,000คน เสียชีวิต 12,900 คน 2.แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อ ช่วงแรก (8 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ ) เรามีการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อเป็น 2 เท่าทุก 5 วัน วันที่  8 มกราคม ติดเชื้อ 1 ราย วันที่ 17  มกราคม  ติดเชื้อ 2 ราย วันที่ 22  มกราคม  ติดเชื้อ 4 ราย วันที่ 26  มกราคม  ติดเชื้อ 8 ราย วันที่ 31 มกราคม  ติดเชื้อ 19 ราย วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ติดเชื้อ 32 ราย ช่วงที่ 2 (วันที่ 9  กุมภาพันธ์ - วันที่ 11 มีนาคม )

 

เราคุมจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้ดีมาก มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 2 เท่า ห่างออกเป็น 32 วัน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ติดเชื้อ 32 ราย วันที่ 11 มีนาคม  ติดเชื้อ 59 ราย  

 

ช่วงที่ 3 (ตั้งแต่ 11 มีนาคม 63 จนถึงปัจจุบัน) เรามีผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 2 เท่าทุก 3-4 วัน วันที่ 11 มีนาคม ติดเชื้อ 59 ราย วันที่ 15 มีนาคม  ติดเชื้อ 114 ราย วันที่ 18 มีนาคม ติดเชื้อ 212 ราย วันที่ 21 มีนาคม  ติดเชื้อ 411 ราย และวันที่ 22 มีค มีผู้ติดเชื้อ 599 ราย

 

 

นพ.เฉลิมชัย กล่าวว่า ในช่วงที่ 3 นี้ประชาชนมีความระมัดระวังเรื่องการติดเชื้อที่ไม่ทันกับเหตุการณ์ มีการไปอยู่ร่วมกัน ทำกิจกรรมร่วมกันที่มีคนจำนวนมาก มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น ชมและเชียร์มวยที่สนามมวย พบปะสังสรรค์ดื่มกินโดยใกล้ชิดกันในผับหรือบาร์ที่มีผู้คนแออัด เป็นต้น ถ้าประชาชนยังคงปฏิบัติตนเหมือนในช่วงที่ผ่านมา

 

ในทางวิชาการและสถิติก็พอจะคาดการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อได้ว่าในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้จะมีผู้ติดเชื้อประมาณ 160,000 คน สิ่งที่สำคัญมาก 2 ประการ ในการชลอจำนวนผู้ติดเชื้อ เพื่อให้ความสามารถและความพร้อมของระบบสาธารณสุขไทยจะรองรับจำนวนผู้ติดเชื้อได้ ซึ่งจะทำให้ผู้เสียชีวิตลดลงเป็นอย่างมาก คือ

 

1.ประชาชนมีวินัย มีจิตสำนึกสาธารณะ โดยมีความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของโรคดีพอ ที่จะลดการติดเชื้อด้วยการอยู่กับบ้านให้มากที่สุดและออกนอกบ้านให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น

2.รัฐออกมาตรการต่างๆ ที่มีความจำเป็นและเข้มข้นเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงพร้อมกับชี้แจงเหตุผลความจำเป็นให้ประชาชนทราบด้วยการชี้แจงที่สั้น เข้าใจง่าย และกระทำทุกวันต่อเนื่องกันไป

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ

 

 

 

 

กล่าวโดยสรุป 1. จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก เริ่มจากรายแรกจนถึงปัจจุบัน  มีจำนวน 300,000 ราย ใช้เวลา 82 วัน หรือเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าทุก 4 วัน 2. จำนวนผู้เสียชีวิต ณ ปัจจุบัน  จำนวน 12,900 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 3.จำนวนผู้ติดเชื้อของไทยเริ่มจากรายแรก วันที่ 8 มกราคม จนถึง วันที่ 11 มีนาคม  คือ 59 คน ใช้เวลา 63 วัน หรือเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าทุก 9 วัน ซึ่งดีกว่าค่าเฉลี่ยของโลกที่ 4 วัน กว่า 2 เท่าตัว

 

4.หลังจากวันที่ 11 มีนาคม  ผู้ติดเชื้อเพิ่มจาก 59 คน เป็น 599 คน ในเวลา 11 วัน หรือเพิ่มเป็น 2 เท่าทุก 4 วัน 5.ดังนั้นคนไทยทุกคนจำเป็นที่จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันชะลออัตราเพิ่มของการติดเชื้อให้ช้าลง เพื่อให้ระบบสาธารณสุขรองรับจำนวนผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดจำนวนผู้เสียชีวิตลงอย่างมากต่อไป