วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 1. สถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 โรงพยาบาลนครปฐม วันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ เวลา 16.00 น. ขณะนี้พบ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 จานวน 4 ราย รักษาหายและแพทย์อนุญาตให้กลับบ้าน 1 ราย อยู่ระหว่างการ รักษาพยาบาล 3 ราย ผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้ตามนิยามการคัดกรอง (PUI) จานวน 38 ราย
1.1 ผลการคัดกรองผู้ป่วยที่มารับบริการที่ ARI Clinic ตั้งแต่ 2 มีนาคม 2563 ถึงปัจจุบัน รวม 2,256 ราย พบ ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรคเชื้อ COVID-19 (PUI) จานวน 15 ราย ทั้งหมดไม่พบการติดเชื้อ COVID-19
1.2 ยอดสะสมผู้ป่วยที่ได้รับยืนยันการติดเชื้อ COVID-19 รักษาในโรงพยาบาลทั้งหมด จานวน 4 ราย
รายที่ 1 เป็นผู้ป่วยหญิงไทยที่เดินทางกลับจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน เข้ารับการรักษาระหว่างวันที่ 15-24 มกราคม 2563 เป็นผู้ป่วยรายแรกของประเทศไทย ซึ่งได้รับการรักษาจนหาย ผลตรวจยืนยันว่าไม่พบการติดเชื้อ
แล้ว ปัจจุบันแข็งแรงดี

 

 

 

          ผู้ป่วยรายที่ 2 หญิงไทย อายุ 45 ปี เป็นผู้ป่วยที่เดินทางกลับจากประเทศอิตาลี เมื่อ 28 กุมภาพันธ์
2563 ผลตรวจยืนยันพบการติดเชื้อ COVID-19 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 จากโรงพยาบาลเอกชน ปัจจุบันยังนอนรับ การรักษาภายในโรงพยาบาลนครปฐม โดยรับการรักษาตามมาตรฐานและได้รับยาต้านไวรัส ปัจจุบัน สบายดี ไม่มีไข้ ไม่ ไอ ไม่เหนื่อย รับประทานอาหารได้ดี ขณะนี้รอผลตรวจเพื่อยืนยันภาวะปลอดเชื้อ
ผู้ป่วยรายที่ 3 ชายไทย อายุ 47 ปี เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยรายที่ 2 ผลตรวจยืนยันพบการติดเชื้อ COVID-19 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 จากโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวกัน แรกรับมีอาการไอ เจ็บคอ และผลเอกซเรย์ ปอดพบความผิดปกติ ปัจจุบันยังนอนรับการรักษาภายในโรงพยาบาลนครปฐม โดยรับการรักษาตามมาตรฐาน ได้รับยา ฆ่าเชื้อและได้รับยาต้านไวรัส อาการปัจจุบันสบายดี ไม่มีไข้ ไม่ไอ ไม่เหนื่อย รับประทานอาหารได้ดี ขณะนี้รอผลตรวจ เพื่อยืนยันภาวะปลอดเชื้อ
ผู้ป่วยรายที่ 4 หญิงไทย อายุ 29 ปี มีประวัติสัมผัสประชากรกลุ่มเสี่ยง (นักท่องเที่ยวจีน) มีอาการไอ มีน้ามูก ได้รับการตรวจที่โรงพยาบาลเอกชน ผลการตรวจยืนยัน COVID-19 เป็นบวก เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 รับไว้ รักษาที่ห้องแยกโรคความดันลบ โรงพยาบาลนครปฐม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563
1.3 มาตรการและแนวทางการดูแลในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 โรงพยาบาลนครปฐม
1.3.1 ปิดกั้นพื้นที่ กาหนดจุดเข้า-ออกของโรงพยาบาล เพื่อทาการคัดกรองผู้รับบริการของ โรงพยาบาล โดยการวัดไข้ ซักประวัติความเสี่ยง กาหนดจุดให้บริการล้างมือ/ทาความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ ให้
คาแนะนาการปฏิบัติตัว การสวมหน้ากากอนามัย
1.3.2 เปิดให้บริการคลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (ARI Clinic) ทุกวัน ตั้งแต่ 8.30-20.30 น.
1.3.3 โรงพยาบาลนครปฐมสามารถให้บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 

 

      1.3.4 ออกมาตรการแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อรองรับการระบาดของโรค
COVID-19 ได้แก่ งดการผ่าตัดในผู้ป่วยรายที่ไม่ฉุกเฉิน ลดจานวนผู้ป่วยนอกโดยนัดระยะเวลาห่างขึ้น รับยาและเจาะ เลือดใกล้บ้าน และเพิ่มช่องทางการสื่อสาร online ระหว่างผู้รับบริการกับโรงพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
2.คาแนะนาสาหรับประชาชนในสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19
ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารได้ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/ และ “ไทยรู้ สู้โควิด” ทาง twitter, Facebook, Line official, TikTok และ ChatBot ทาง ID : @COVID-19 สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข DDC Hotline โทร.1422
คาแนะนาในการปฏิบัติตน “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงสถานที่มีคนหนาแน่น รักษาระยะห่าง (social distancing) 2 เมตร”


ปนิทัศน์ มามีสุข   นส.ปณิดา มามีสุข ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  จ.นครปฐม