ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 7/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 จึงให้สถานที่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมดําเนินการ ดังนี้

 

 

               1. ปิดร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ทุกประเภท (ให้จําหน่ายได้เฉพาะการนําไปรับประทาน หรือดื่ม ที่อื่นเท่านั้น) สําหรับร้านอาหารในโรงแรมให้บริการได้เฉพาะผู้พักอาศัยในโรงแรมเท่านั้น

               2. ปิดศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือร้านที่มีร้านค้าย่อยในอาคาร หรือบริเวณเดียวกัน เว้นแต่ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยาหรือสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จําเป็นต่อการดํารงชีพ และร้านอาหาร (ให้จําหน่ายได้เฉพาะการนําไปรับประทานที่อื่นเท่านั้น)

               3. ปิดพื้นที่นั่งหรือยืนรับประทานอาหารในร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ร้านเครื่องดื่ม ซูเปอร์มาร์เก็ต

               4. ปิดตลาดและตลาดนัด (ยกเว้นที่เปิดการจําหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสําเร็จ เพื่อนํากลับไปบริโภคที่อื่น อาหารสัตว์ ร้านขายยา และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จําเป็นต่อการดํารงชีพ)

 

 

 

               5. ปิดสนามกอล์ฟและสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ (สนามไดร์ฟกอล์ฟ)

               6. ปิดสถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนัก คลินิกที่ให้บริการเสริมความงาม และสถานเสริมความงาม

               7. ปิดร้านเสริมสวย แต่งผมและตัดผม (ทั้งหญิงและชาย)

               8. ปิดสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน

               9. ปิดสถานที่เล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลต หรือการเล่นอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน

               10. ปิดสวนสนุก สวนน้ำ

               11. ปิดศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา

               12. ปิดสถานที่บริการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย

               13. ปิดสถานที่ให้บริการสปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ (ยกเว้น สถานประกอบการบําบัดโรคสัตว์ที่รับสัตว์ป่วยไว้รักษา)
 

 

 

               14. ปิดโรงเรียนและสถานที่ฝึกสอนกีฬาทุกชนิด

               ทั้งนี้ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ในพื้นที่ เฉพาะในเขตท้องที่อําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ควบคุม กํากับ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้อย่างเคร่งครัด

               หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา 35 ต้องระวางโทษตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

               ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 22 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

 

 

 

ผู้ว่าฯ นครปฐมลงนามประกาศปิดสถานที่ตามกรุงเทพมหานคร

 

 

 

ผู้ว่าฯ นครปฐมลงนามประกาศปิดสถานที่ตามกรุงเทพมหานคร